/1/ Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov.

/2/ Zhromaždenie delegátov sa schádza najmenej raz za rok.

/3/ Zhromaždenie delegátov zvoláva predstavenstvo družstva podľa potreby.

/4/ Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných najneskôr osem dní pred schôdzou zhromaždenia delegátov.

/5/ Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva, kontrolná komisia a predseda.

/6/ Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:
a) schvaľovať a meniť stanovy,
b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie, voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
c) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
d) rozhodovať o rozdelení a použití prebytku hospodárenia a prípadného zisku z inej hospodárskej činnosti, prípadne o spôsobe úhrady straty,
e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, včítane jeho podnikateľských aktivít,
f) rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou alebo o zmene právnej formy družstva,
g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení základného imania,
h) schvaľovať zmluvy o výkone funkcie medzi družstvom a členom orgánu družstva pri zariaďovaní záležitosti družstva,
i) určovať volebné obvody delegátov, počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov.

/7/ Zhromaždenie delegátov rozhoduje aj o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva, jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie v týchto veciach vyhradilo.

/8/ Delegáti zúčastňujúci sa zhromaždenia delegátov sú volení schôdzou členskej samosprávy.

/9/ Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradnú schôdzu zhromaždenia delegátov tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať schôdza zhromaždenia delegátov pôvodne zvolaná. Náhradná schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je schopná uznášať sa bez ohľadu na príslušné ustanovenia čl. 41 ods. 1, 2, 3 a 4 stanov.

/10/ Pri hlasovaní má každý člen zhromaždenia delegátov jeden hlas.

/11/ Ak sa člen zhromaždenia delegátov nemôže zúčastniť jeho schôdze, schôdza členskej samosprávy môže poveriť iného jej člena, aby ju na schôdzi zhromaždenia delegátov zastupoval.

/12/ Zhromaždenie delegátov volí a odvoláva predsedu družstva.