Tlačivá

Tlačivá pri požiadavkách na odstránenie porúch
Hlásenka (Požiadavka na vykonanie opráv)
Hlásenka na výmenu radiátora
Vzory zápisnice zo schôdze samosprávy a prezenčná listina zo zasadnutia schôdze samosprávy
Vzor zápisnice zo schôdze samosprávy
Vzor prezenčnej listiny zo schôdze samosprávy
Vzory tlačív pri prevode bytov 
UPOZORNENIE: V prípade použitia tlačív pri prevode bytu je nevyhnutné vyplnené tlačivo ponechať u bytovej referentky po dobu 5 dní, z dôvodu kontroly správnosti údajov v texte.
Prihláška člena BD
Dotazník člena BD
Dohoda o prevode členských práv a povinností
Dohoda o výmene bytov
Žiadosť o schválenie podnájomnej zmluvy
Podnájomná zmluva
Potvrdenie o zamestnaní
Dotazník vlastníka bytu
Záväzná prihláška na prevod bytu do osobného vlastníctva
Iné tlačiva 
Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy
Žiadosť o zmenu počtu osôb v byte, Čestné vyhlásenie