Tlačivá pri požiadavkách na odstránenie porúch
Hlásenka (Požiadavka na vykonanie opráv)

Hlásenka na výmenu radiátora
Vzory zápisnice zo schôdze samosprávy a prezenčná listina zo zasadnutia schôdze samosprávy
Schôdze vlastníkov bytov a NP v správe Bytového družstva Humenné
Splnomocnenie
Vzory tlačív pri prevode bytov
UPOZORNENIE: V prípade použitia tlačív pri prevode bytu je nevyhnutné vyplnené tlačivo ponechať u bytovej referentky po dobu 5 dní, z dôvodu kontroly správnosti údajov v text
Prihláška člena BD
Odhláška člena BD
Dotazník nájomcu – člena
Dotazník vlastníka bytu
Dohoda o prevode členských práv a povinností
Dohoda o výmene bytov
Žiadosť o schválenie podnájomnej zmluvy
Podnájomná zmluva
Záväzná prihláška na prevod bytu do vlastníctva
Iné tlačiva
Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy
Žiadosť o zmenu počtu osôb v byte, Čestné vyhlásenie