• Predseda : Alena Gašparová
  • Člen :         Emília Vavreková
  • Člen :         Ing. Antónia Romanová
  • Člen :         Jozef Žák
  • Člen :         Ján Hrač

Čl. 44
Kontrolná komisia

/1/ Členov Kontrolnej komisie volí Zhromaždenie delegátov.

/2/ Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva, prerokúva písomné neanonymné sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba Zhromaždeniu delegátov a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva. Kontrolná komisia má 5 členov.

/3/ Kontrolná komisia sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.

/4/ Na zistené nedostatky upozorňuje Predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy.

/5/ Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej schôdze zvoláva predseda Kontrolnej komisie.

/6/ Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu. O spôsobe voľby rozhoduje komisia.

/7/ Kontrolná komisia je oprávnená požadovať od členov orgánov a zamestnancov družstva predloženie všetkých dokladov a poskytnutie informácií, ktoré považuje za potrebné pre svoju činnosť a v prípade potreby požadovať ich účasť na svojom zasadnutí. Poverení členovia Kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.

/8/ Ak Predstavenstvo neodstráni zistené nedostatky, je Kontrolná komisia oprávnená požiadať Predstavenstvo o zvolanie Zhromaždenia delegátov.

/9/ Na jednotlivé úkony môže Kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých svojich členov, ktorí majú právo žiadať informácie podľa ods.7 v rozsahu oprávnení Kontrolnej komisie.