Člen         : Emília Vavreková
Člen         : JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová
Člen         : Jozef Žák
Člen         : Alena Gašparová
Člen         : Ján Hrač

 

/1/ Členov kontrolnej komisie volí zhromaždenie delegátov.

/2/ Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva, prerokúva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva. Kontrolná komisia má 5 členov.

/3/ Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie prebytku hospodárenia a zisku, alebo úhrady straty družstva.

/4/ Na zistené nedostatky upozorňuje predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy.

/5/ Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej schôdze zvoláva predseda kontrolnej komisie.

/6/ Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, príp. podpredsedu. O spôsobe voľby rozhoduje komisia.

/7/ Kontrolná komisia je oprávnená požadovať od funkcionárov a pracovníkov družstva predloženie všetkých dokladov a poskytnutie informácií, ktoré považuje za potrebné. Poverení členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.

/8/ Ak predstavenstvo neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

/9/ Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých svojich členov, ktorí majú právo žiadať informácie podľa ods. 7 v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.