/1/ Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokovávajú záležitosti svojho bytového objektu ako aj spoločných záležitosti družstva. Jej úlohou je umožňovať členom priamu účasť na činnosti družstva.

/2/ Členská schôdza samosprávy:
a) rozhoduje o spôsobe zabezpečenia činnosti družstva v okruhu svojej pôsobnosti v súlade s hlavnými smermi činnosti stanovenými zhromaždením delegátov a v súlade s rozhodnutím predstavenstva,
b) schvaľuje návrh plánu samosprávy, prerokováva výsledky jej hospodárenia a navrhuje predstavenstvu vyporiadanie prebytku alebo schodku svojho bytového objektu,
c) prerokováva a schvaľuje správy výboru samosprávy o jeho činnosti,
d) volí zo svojho stredu predsedu výboru samosprávy a členov výboru samosprávy v počte a spôsobom, ktorý určí,
e) volí delegátov a náhradníkov na zhromaždenie delegátov v počte stanovenom zhromaždením delegátov vo volebnom poriadku,
f) prerokováva správy delegátov o výkone ich funkcie a o priebehu a výsledkoch zhromaždenia delegátov,
g) odvoláva pred uplynutím funkčného obdobia členov výboru samosprávy a delegátov na zhromaždenie delegátov, ak si riadne neplnia svoju funkciu a namiesto nich volí nových členov výboru samosprávy a delegátov na zhromaždenie delegátov,
h) spolurozhoduje s predstavenstvom o čerpaní rezervy ÚaOBF svojho bytového domu,
i) podieľa sa na tvorbe plánu opráv a údržby bytového fondu v oblasti stredných a veľkých opráv,
j) navrhuje a volí kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie družstva v počte stanovenom zhromaždením delegátov vo volebnom poriadku.

Čl. 50
/1/ Členskú schôdzu samosprávy zvoláva jej výbor podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.

/2/ Výbor samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada:
a) jedna tretina všetkých členov samosprávy
b) predstavenstvo družstva
c) predseda

/3/ Ak výbor samosprávy nevyhovie žiadosti podľa bodu 2 do jedného mesiaca, sú predstavenstvo a predseda oprávnení zvolať členskú schôdzu samosprávy sami.

/4/ O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe jej rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 8 dní pred jej konaním.

Čl. 51
/1/ Členská schôdza samosprávy je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť každého prijatého uznesenia vrátane uznesení o voľbách predsedu samosprávy, členov výboru samosprávy, delegátov na zhromaždenie delegátov a kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.

/2/ Ak členská schôdza samosprávy nie je schopná uznášať sa (nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov), po uplynutí 15 minút sa koná náhradná členská schôdza samosprávy. V tom prípade je členská schôdza samosprávy uznášania schopná za prítomnosti najmenej 3 členov, za dodržania podmienky nezmeneného programu rokovania. K platnosti uznesenia náhradnej schôdze samosprávy sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných členov.

/3/ Hlasovanie na členskej schôdzi samosprávy je verejné, o spôsobe voľby predsedu samosprávy, členov výboru samosprávy, delegátov a kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie rozhoduje členská schôdza samosprávy.