Čl. 45
Členská schôdza samosprávy

/1/ Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokovávajú záležitosti svojho bytového domu, ako aj spoločných záležitostí družstva. Jej úlohou je umožňovať členom priamu účasť na činnosti družstva.

/2/ Členská schôdza samosprávy:
a) rozhoduje o spôsobe zabezpečenia činnosti družstva v okruhu svojej pôsobnosti v súlade s hlavnými smermi činnosti stanovenými Zhromaždením delegátov a v súlade s rozhodnutím Predstavenstva,
b) volí zo svojho stredu Predsedu Výboru samosprávy a členov Výboru samosprávy v počte a spôsobom, ktorý určí,
c) volí delegátov a náhradníkov na Zhromaždenie delegátov v počte stanovenom Zhromaždením delegátov vo volebnom poriadku,
d) odvoláva pred uplynutím funkčného obdobia členov Výboru samosprávy a delegátov na Zhromaždenie delegátov, ak si riadne neplnia svoju funkciu a namiesto nich volí nových členov Výboru samosprávy a delegátov na Zhromaždenie delegátov,
e) podieľa sa na tvorbe plánu opráv a údržby bytového domu v oblasti stredných a veľkých opráv,
f) navrhuje a volí kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie družstva v počte
stanovenom Zhromaždením delegátov vo volebnom poriadku,

g) ak v bytovom dome nie je prevedený ani jeden byt do vlastníctva nájomcov, Členská schôdza samosprávy rozhoduje o hospodárení bytového domu, o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a o tvorbe plánu opráv a údržby bytového domu. V ostatných prípadoch o týchto otázkach rozhoduje schôdza vlastníkov bytov.

Čl. 46

/1/ Členskú schôdzu samosprávy zvoláva:
a) Výbor samosprávy
b) Predseda družstva
a to podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.

/2/ Výbor samosprávy musí zvolať Členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada jedna tretina všetkých členov samosprávy.

/3/ O zvolaní Členskej schôdze samosprávy a o programe jej rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 5 dní pred jej konaním.

Čl. 47

/1/ Členská schôdza samosprávy je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť každého prijatého uznesenia vrátane uznesení o voľbách predsedu samosprávy, členov Výboru samosprávy, delegátov na Zhromaždenie delegátov a kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.

/2/ Ak Členská schôdza samosprávy nie je schopná uznášať sa (nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov), po uplynutí 15 minút sa koná náhradná Členská schôdza samosprávy. V tom prípade je Členská schôdza samosprávy uznášania schopná za prítomnosti najmenej 3 členov, za dodržania podmienky nezmeneného programu rokovania. Na platnosť uznesenia náhradnej schôdze samosprávy sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

/3/ Hlasovanie na Členskej schôdzi samosprávy je verejné, o spôsobe voľby predsedu samosprávy, členov Výboru samosprávy, delegátov a kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie rozhoduje Členská schôdza samosprávy.