/1/ Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy.

/2/ Výbor samosprávy najmä:
spolurozhoduje s predstavenstvom o použití rezervy ÚaOBF, prípadne iných nákladov a výdavkov,
plní úlohy v hospodárskej činnosti v okruhu pôsobnosti samosprávy,
podľa pokynov predstavenstva zostavuje návrh plánu činností samosprávy a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi samosprávy,
zabezpečuje plnenie plánu činnosti samosprávy so schváleným výsledkom hospodárenia stredísk bytového hospodárstva v okruhu svojej pôsobnosti a so spôsobom jeho vyporiadania,
oboznamuje členskú schôdzu samosprávy so schváleným výsledkom hospodárenia stredísk bytového hospodárstva v okruhu svojej pôsobnosti a so spôsobom jeho vyporiadania,
podáva členskej schôdzi samosprávy správy o svojej činnosti a o stave samosprávy a oboznamuje ju s činnosťou a stavom družstva ako celku,
spolupracuje pri zabezpečovaní údržby domového majetku, stará sa o zvýšenie kultúry bývania a organizuje svojpomocné práce členov,
dbá na dodržiavanie domového poriadku,
informuje predstavenstvo o činnosti samosprávy,
poskytuje požadované informácie kontrolnej komisii pri výkone jej kontrolnej činnosti.