Úprava cenníka

U z n e s e n i e    č.II/2019/15

P-BD schvaľuje úpravu cenníka v časti 6 – iné poplatky a upravujú položky 6.2., 6.3. a doplnenie položky 6.6. Viac informácii v sekcii „Dokumenty/Cenník poplatkov/Časť 6 – Iné poplatky“

 

 

 

 

Bytové družstvo Humenné má uzatvorenú zmluvu o poistení majetku so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa.

 

P O N Ú K A M E

zo skladových zásob za znížené ceny (zľavy 50 – 80 %)

– vane – tvárnice
– vodovodné batérie – odkvapové rúry
– kuchynské pláty – ventilátory
– kuchynskú linku – anténne šnúry
– dvere – zámky

Podrobný zoznam materiálu podľa jednotlivých druhov aktualizovaný 17.04.2018:

Ponukový list 17.04.2018

Predaj sa uskutoční v priestoroch Bytového družstva, Laborecká 58, Humenné v pracovných dňoch v čase 9.00–11.00 hod. a 12.30–14.00 hod.
Informácie: sklad MTZ, p. Šuľáková    Tel. 772 30 11, kl. 45

OZNAM

P-BD schválilo z dôvodu hospodárnosti nasledovný postup pri zúčtovaní 3-ročného regulačného obdobia 2009-2011:
– bývajúcim osobám sa zúčtovanie odovzdá spolu s vyúčtovaním za rok 2014 a preplatok sa zaúčtuje na ich účtovnú kartu nájomného
– už nebývajúcim osobám, u ktorých preplatok presiahne 5,- € a BD má k dispozícii ich novú adresu, bude zúčtovanie zaslané na ich novú adresu
– ak BD nemá aktuálnu adresu oprávnenej osoby alebo ak čiastka na vrátenie nedosiahne 5,- €, zúčtovanie bude uložené na technickom úseku BD
– čiastka na vrátenie pre už nebývajúce osoby bude uložená na bankovom účte BD a bude zaúčtovaná na osobitnom analytickom účte nájomného
– oprávnené osoby si budú môcť vyzdvihnúť preplatok v pokladni BD

 

Bytové družstvo Humenné má uzatvorenú zmluvu o poistení majetku so spoločnosťou Respekt,  poisťovňa Allianz

Stavebné úpravy v bytoch

Bytové družstvo Humenné upozorňuje všetkých nájomníkov – vlastníkov bytov, aby pred začatím stavebných úprav, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby (vymurovanie jadra, výmena okien s vymurovaním steny, odstránenie nosných priečok a pod.) predložili správcovi statický posudok a tieto práce vykonávali v súlade s jeho písomnými pokynmi. Pri stavebných úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, je nájomník – vlastník povinný predložiť správcovi stavebné povolenie, vydané príslušným stavebným úradom. Nájomník – vlastník bytu je povinný pred začatím stavebných prác upovedomiť o tejto skutočnosti predsedu výboru samosprávy, resp. zástupcu vlastníkov bytov, ktorý súhlasné stanovisko od bytového družstva umiestni na viditeľné miesto – informačnú tabuľu. Ukončenie stavebných prác najneskôr do 30 dní od začatia stavebných úprav (stavebného povolenia). Nájomník – vlastník bytu je povinný prizvať po ukončení stavených prác pracovníka bytového družstva na kolaudáciu. Ak nájomník – vlastník bytu vykonáva stavebné úpravy v byte bez súhlasu správcu, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 332,00 €

Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch bytového domu

Fajčenie v spoločných priestoroch Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu musia rešpektovať určité pravidlá vzájomného spolužitia a užívania spoločného majetku. Základné práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome upravuje § 11 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný konať tak, aby nerušil a neohrozoval pri výkone vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv ostatných vlastníkov. Na dodržiavanie zákazu fajčenia v spoločných priestoroch bytového domu možno aplikovať aj § 127 Občianskeho zákonníka o právnej úprave susedských vzťahov. Základným princípom dobrého fungovania susedských vzťahov je vzájomné rešpektovanie sa jednotlivých vlastníkov pri výkone ich vlastníckych oprávnení. Každý vlastník sa pri výkone svojho vlastníckeho práva musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Cigaretový dym vzhľadom na jeho negatívne účinky na zdravie človeka možno považovať za imisiu, ktorá je spôsobilá vážne rušiť plnohodnotný život ostatných vlastníkov v bytovom dome. Ktorýkoľvek z dotknutých vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome sa môže žalobou obrátiť na súd, aby rušiteľovi uložil povinnosť zdržať sa takýchto neoprávnených zásahov do zákonom chránených práv vlastníkov. Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch družstevného domu, t.j. na chodbách, schodišti, v pivničných priestoroch a v miestnostiach, i vo výťahu rieši aj „Družstevný domový poriadok“ schválený na Zhromaždení delegátov BD Humenné.

 

Bytové družstvo Humenné uzatvorilo zmluvu s poisťovacou sprostredkovateľskou spoločnosťou RESPEKT , ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti poisťovníctva t.j., správa poistného programu, riešenie poistných udalostí a výber najvýhodnejších variant poistenia.

I N Z E R Á T

Oznámujeme nájomníkom a vlastníkom bytov možnosť odkúpenia chaty v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Ďalšie informácie na Bytovom družstve Humenné, tel. č.: 057/7723011-12

Inštalácia satelitnej antény

Upozorňujeme všetkých nájomníkov a vlastníkov bytov na viaceré povinnosti pri inštaláciií satelitnej antény. Pre zásah do fasády bytového domu je potrebný súhlas vlastníka bytového domu, taktiež je to potrebné ohlásiť aj stavebnému úradu. Ak si však chcete nainštalovať satelitnú anténu na balkón, žiadný súhlas nepotrebujete. Ak parabolu bez súhlasu vlastníka nainštalujete, vlastník sa môže dožadovať jej odstránenia. Rovnako sa môže domáhať škody, ktorá mu týmto na fasáde vznikla. Okrem súhlasu majiteľa je potrebné umiestnenie satelitnej antény ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu treba priložiť list vlastníctva, nájomnú zmluvu s vlastníkom a tiež písomnú dohodu s vlastníkom stavby o inštalácii satelitu. Ohlásenie je potrebné najmä z dôvodu, že upevnením satelitu alebo antény na fasády domu sa zasahuje do vzhľadu domu. Pri nedodržaní tohto postupu hrozí pokuta až do výšky 331,94 €

Upozornenie na zákaz lepenia plagátov

Vylepovaním plagátov na steny bytového domu dochádza k poškodzovaniu cudzej veci. Správca bytového domu v prípade nerešpektvovania tohto zákazu podá na páchateľa trestné oznámenie spolu s uplatnením náhrady vzniknutej škody a nákladov na ich odstránenie.