Komplexné poistenie bytových domov

Poistenie z Poistnej zmluvy č. 511 061 262 – Komplexné poistenie bytových domov s účinnosťou od 1.1.2020 sa vzťahuje podľa všeobecných poistných podmienok na :
V časti 1 – budovy:
Poistné riziká:
Požiar
Víchrica
Živelné udalosti
Voda
Krádež
Ostatné udalosti
Pripoistenie:
Náklady na vypratanie
Náklady na de/remontáž nepoškodených vecí
Stavebné súčasti budovy
Spätné vystúpenie do vody
Únik vody zo strešných žľabov a vonkajších zvodov
Náklady na uniknuté médium
Atmosferické zrážky na spoločných častiach a zariadeniach
Rozbitie skla
V časti 2 – zodpovednosť za škodu:
Druh poistenej činnosti:
Vlastníctvo bytu a/alebo nebytového priestoru v bytovom dome vrátane krížovej zodpovednosti za škodu
Rozšírenie zodpovednosti v bytovom dome podľa Doložky Z – domácnosť – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú užívaním domácnosti v bytovom dome
V časti 3 – poistenie strojov a elektroniky:
V rámci poistenia súborov strojov a elektroniky sú na technické riziká poistené osobné a nákladné výťahy, elektronické vstupné a garážované brány, domové zvončeky, elektronické vrátniky vrátane kamerového systému, spoločná kotolňa, spoločná práčovňa, spoločné antény a spoločné satelity, iné predmety, ktoré sú súčasťou súboru strojov a elektroniky v bytovom dome.

 

OZNÁMENIE PRE UŽÍVATEĽOV BYTOV O DODÁVKE TEPLA NA ÚK

Dodávka tepla na vykurovanie je splnenie klimatických podmienok stanovených vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.
§ 1 Určený čas dodávky tepla
(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.
(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
Na začiatku a konci topnej sezóny môže v niektorých časových úsekoch dôjsť k prerušeniu dodávky tepla na ÚK v prípade, ak vonkajšia teplota dosiahne 15°C. Ak vonkajšia teplota poklesne pod 13°C dodávka tepla na ÚK bude automaticky obnovená.

 

 

 

 

 

Bytové družstvo Humenné má uzatvorenú zmluvu o poistení majetku so spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa.

 

P O N Ú K A M E

zo skladových zásob za znížené ceny (zľavy 50 – 80 %)

– vane – tvárnice
– vodovodné batérie – odkvapové rúry
– kuchynské pláty – ventilátory
– kuchynskú linku – anténne šnúry
– dvere – zámky

Podrobný zoznam materiálu podľa jednotlivých druhov aktualizovaný 17.04.2018:

Ponukový list 17.04.2018

Predaj sa uskutoční v priestoroch Bytového družstva, Laborecká 58, Humenné v pracovných dňoch v čase 9.00–11.00 hod. a 12.30–14.00 hod.
Informácie: sklad MTZ, p. Šuľáková    Tel. 772 30 11, kl. 45

 

Stavebné úpravy v bytoch

Bytové družstvo Humenné upozorňuje všetkých nájomníkov – vlastníkov bytov, aby pred začatím stavebných úprav, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby (vymurovanie jadra, výmena okien s vymurovaním steny, odstránenie nosných priečok a pod.) predložili správcovi statický posudok a tieto práce vykonávali v súlade s jeho písomnými pokynmi. Pri stavebných úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, je nájomník – vlastník povinný predložiť správcovi stavebné povolenie, vydané príslušným stavebným úradom. Nájomník – vlastník bytu je povinný pred začatím stavebných prác upovedomiť o tejto skutočnosti predsedu výboru samosprávy, resp. zástupcu vlastníkov bytov, ktorý súhlasné stanovisko od bytového družstva umiestni na viditeľné miesto – informačnú tabuľu. Ukončenie stavebných prác najneskôr do 30 dní od začatia stavebných úprav (stavebného povolenia). Nájomník – vlastník bytu je povinný prizvať po ukončení stavených prác pracovníka bytového družstva na kolaudáciu. Ak nájomník – vlastník bytu vykonáva stavebné úpravy v byte bez súhlasu správcu, je povinný zaplatiť pokutu vo výške 332,00 €

Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch bytového domu

Fajčenie v spoločných priestoroch Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu musia rešpektovať určité pravidlá vzájomného spolužitia a užívania spoločného majetku. Základné práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome upravuje § 11 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný konať tak, aby nerušil a neohrozoval pri výkone vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv ostatných vlastníkov. Na dodržiavanie zákazu fajčenia v spoločných priestoroch bytového domu možno aplikovať aj § 127 Občianskeho zákonníka o právnej úprave susedských vzťahov. Základným princípom dobrého fungovania susedských vzťahov je vzájomné rešpektovanie sa jednotlivých vlastníkov pri výkone ich vlastníckych oprávnení. Každý vlastník sa pri výkone svojho vlastníckeho práva musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Cigaretový dym vzhľadom na jeho negatívne účinky na zdravie človeka možno považovať za imisiu, ktorá je spôsobilá vážne rušiť plnohodnotný život ostatných vlastníkov v bytovom dome. Ktorýkoľvek z dotknutých vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome sa môže žalobou obrátiť na súd, aby rušiteľovi uložil povinnosť zdržať sa takýchto neoprávnených zásahov do zákonom chránených práv vlastníkov. Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch družstevného domu, t.j. na chodbách, schodišti, v pivničných priestoroch a v miestnostiach, i vo výťahu rieši aj „Družstevný domový poriadok“ schválený na Zhromaždení delegátov BD Humenné.

 

Poisťovacia spoločnosť RESPECT

Bytové družstvo Humenné uzatvorilo zmluvu s poisťovacou sprostredkovateľskou spoločnosťou RESPECT , ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti poisťovníctva t.j., správa poistného programu, riešenie poistných udalostí a výber najvýhodnejších variant poistenia.

 

Inštalácia satelitnej antény Upozorňujeme všetkých nájomníkov a vlastníkov bytov na viaceré povinnosti pri inštalácií satelitnej antény. Pre zásah do fasády bytového domu je potrebný súhlas vlastníka bytového domu, taktiež je to potrebné ohlásiť aj stavebnému úradu. Ak si však chcete nainštalovať satelitnú anténu na balkón, žiadný súhlas nepotrebujete. Ak parabolu bez súhlasu vlastníka nainštalujete, vlastník sa môže dožadovať jej odstránenia. Rovnako sa môže domáhať škody, ktorá mu týmto na fasáde vznikla. Okrem súhlasu majiteľa je potrebné umiestnenie satelitnej antény ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu treba priložiť list vlastníctva, nájomnú zmluvu s vlastníkom a tiež písomnú dohodu s vlastníkom stavby o inštalácii satelitu. Ohlásenie je potrebné najmä z dôvodu, že upevnením satelitu alebo antény na fasády domu sa zasahuje do vzhľadu domu. Pri nedodržaní tohto postupu hrozí pokuta až do výšky 331,94 €

Upozornenie na zákaz lepenia plagátov Vylepovaním plagátov na steny bytového domu dochádza k poškodzovaniu cudzej veci. Správca bytového domu v prípade nerešpektovania tohto zákazu podá na páchateľa trestné oznámenie spolu s uplatnením náhrady vzniknutej škody a nákladov na ich odstránenie.