Na území okresu Humenné vzniklo v roku 1959 ako prvé Stavebné bytové družstvo Budúcnosť Humenné s 33 bytmi. V rámci mesta vyvíjalo do integrácie činnosť 5 družstiev a to:

SBD Budúcnosť Humenné – založené v roku 1959

SBD Chemlón pri n.p. Chemlón Humenné – založené v roku 1963
SBD pri MsNV Humenné – založené v roku 1965
SBD Miestneho priemyslu a stavebníctva Humenné – založené v roku 1962
SBD Poľnohospodár Humenné – založené v roku 1970

Na uvedených bytových družstvách v prvých začiatkoch neboli zamestnaní pracovníci s trvalým pracovným pomerom, ale iba úväzkoví, preto sa javila nutnosť vytvoriť riadiaci a prevádzkový systém, pretože družstvá mali okrem iného problémy aj v získavaní ďalšej členskej základne na novopostavené byty a s údržbou spravovaných bytov. Údržbu bytového fondu zabezpečovali dodávateľským spôsobom, alebo zmluvou o dielo, čo bolo ekonomicky pre družstvá veľmi nevýhodné.
Bolo nutné zaoberať sa otázkou zlúčenia všetkých BD do jedného veľkého družstva s pracovníkmi na plný úväzok.

Integračný proces vyvrcholil v roku 1975, kedy vzniklo Okresné stavebné bytové družstvo zlúčením bývalých bytových družstiev Budúcnosť, Chemlón, BD pri MsNV v Humennom a SBD pri n.p. Vihorlat Medzilaborce. Neskôr v roku 1980 boli zlúčené ešte tri ostávajúce družstva a to SBD Miestneho priemyslu a stavebníctva v Humennom, SBD Poľnohospodár v Humennom a SBD pri n.p. Vihorlat v Snine, čim bola integrácia v okrese ukončená s jediným OSBD Humenné.
Dynamický rozvoj bytového družstevníctva v okrese pokračoval najmä realizáciou družstevno-stabilizačnej výstavby.

V roku 1981 OSBD dokončilo údržbárske stredisko, ktoré patrilo medzi prvé na Slovensku.

V roku 1990 OSBD spravovalo 5964 bytov a evidovalo 6310 členov, avšak v roku 1991 sa odčlenilo od OSBD Bytové družstvo v Snine, čím klesla členská základňa na 4.489 členov a OSBD ostalo v správe 4511 bytov.
Na mimoriadnom ZD v júni 1995 ZD schválilo nový volebný poriadok, zmenilo Stanovy BD v tom, že ZD volí členov P-BD a predsedu. Za predsedníčku BD zvolilo Ing.Sadlonovú Martu, ktorá je v súčasnosti vo funkcií tretie volebné obdobie.

Postupne prebiehala zmena spôsobu práce a prístup k užívatelom bytov. Začínalo sa takmer odznova. Bolo nutné zrekonštruovať zabezpečovací systém AB a skladu, vybudovať novú telefónnu ústredňu, doplniť výpočtovú techniku vrátane prepojenia celej siete a zabezpečenia nového programu. Prerobiť organizačnú štruktúru, ktorá sa nezaobišla bez nutnej výmeny niektorých pracovníkov. U údržbárov sa zmenil systém práce a odmenovania, mzda sa zmenila z časovej na výkonovú mzdu, dôsledne sa začala kontrolovať pracovná disciplína, správanie sa k nájomníkom, plnenie si pracovných povinnosti. Veľký dôraz sme kládli na zdokonalenie vedenia účtovníctva, vyúčtovania, prípravu podkladov pre predpisy na základe skutočných spotrieb, vymáhanie nedoplatkov. Postupne sme pripravili podklady umožnujúce začať odpredaj bytov do vlastníctva podľa zákona c. 182/93 Zb. Realizovalo sa vyregulovanie vykurovacích sústav, osadenie termoventilov a pomerových rozdeľovačov nákladov, osadenie vodomerov, čo okamžite prinášalo efekt v šetrení nákladov zo strany užívatelov. Zrekonštruovalo sa takmer 90% striech, pričom mínusové zostatky fondu opráv bytových domov z dôvodu generálnej opravy strechy neboli úročené a navyše z hospodárskeho výsledku boli každý rok pridelované blokom, kde prebehli rekonštrukcie, nenávratné príspevky vo výške 7 – 10%.

Každoročne sa prevádzajú rekonštrukcie vchodov, ich zatepľovanie premurovaním, výmenou dverí, osadzovaním nových poštových schránok, zatepľovaním stropov, suterénov a pivničných priestorov, výmenou okien v spol. priestoroch, rekonštrukcie osvetlenia, výmeny domových telefónov atd.. Podarilo sa stanoviť príspevok do FO (fondu opráv) tak, že napriek investíciám takmer v každom bloku, nemáme ani jeden bytový dom s mínusovým FO.

V súčasnosti spravujeme 3.689 bytov (nájomníkov 1.001, vlastníkov 2.688) v Humennom, Medzilaborciach, Rokytove, Koškovciach, Udavskom, Baškovciach, Uliči a Brekove.

Cieľov a vízií ako by mohli a mali vyzerať bytové domy z efektívneho a estetického hľadiska je pred nami veľa. Je na Vás a záleží hlavne od Vašej spokojnosti, či nám ich umožníte spolu s Vami realizovať.