S T A N O V Y
BYTOVÉHO DRUŽSTVA HUMENNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Zhromaždením delegátov dňa 2.6.2016
s účinnosťou od 1.7.2016

Obsah

 

PRVÁ ČASŤ – Družstvo 4
Základné ustanovenia 4
Predmet činnosti družstva 4
Základné imanie 5

DRUHÁ ČASŤ – Členstvo v družstve 5
Vznik členstva 5
Spoločné členstvo manželov 6
Zánik spoločného členstva manželov 6
Splynutie a premena členstva 7
Členský podiel 7
Členské práva a povinnosti 8
Členská evidencia 9
Prevod členských práv a povinností 10
Zánik členstva 10
Dohoda 10
Vystúpenie 10
Vylúčenie 11
Vyporiadanie členského podielu pri zániku členstva 12

TRETIA ČASŤ – Byty a nebytové priestory 12
Prideľovanie novopostavených bytov 12
Vyradenie a odstúpenie z novej výstavby 13
Prideľovanie uvoľnených bytov 14
Nájom družstevného bytu 14
Nájom a podnájom nebytových priestorov 14
Práva a povinnosti z nájmu bytu 15
Úhrady spojené s užívaním bytu 16
Výmena bytov 16
Podnájom bytu 16
Zánik nájmu družstevného bytu 17
Výpoveď z nájmu 17
Bytové náhrady 17
Finančné vyporiadanie po zániku nájmu za trvania členstva 17

ŠTVRTÁ ČASŤ – Orgány družstva 18
Orgány družstva 18
Členstvo v orgánoch družstva 18
Zákaz konkurencie 20
Zhromaždenie delegátov 20
Predstavenstvo 21
Predseda družstva 23
Kontrolná komisia 23
Členská schôdza samosprávy 24
Výbor samosprávy 25
Hlasovanie v orgánoch družstva a uplatňovanie zodpovednosti za škodu 26

PIATA ČASŤ – Hospodárenie družstva 26
Financovanie činnosti družstva 26
Hospodárenie bytových domov 27
Fondy družstva 27
Nedeliteľný fond 27
Sociálny fond 27
Fondy družstevnej výstavby 28
Základné fondy 28
Fondy hmotnej stimulácie 28
Spoločné ustanovenia o fondoch 28
Spôsob použitia zisku a úhrada straty 29

ŠIESTA ČASŤ – Zrušenie a likvidácia družstva 29
Zrušenie družstva 29
Likvidácia družstva 31

SIEDMA ČASŤ – Spoločné ustanovenia 31
Odvolanie člena proti rozhodnutiu Predstavenstva 31
Sťažnosti, oznámenia a podnety 31
Doručovanie 32
Počítanie času 32
Záverečné ustanovenia 33

PRVÁ ČASŤ – Družstvo

Čl. 1
Základné ustanovenia

/1/ Družstvo prijalo názov Bytové družstvo Humenné.

/2/ Družstvo má svoje sídlo na ul. Laboreckej 1896/58 v Humennom.

Čl. 2
/1/ Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom hospodárenia s bytmi, obstarávania bytov spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami a zároveň vykonávania správy a údržby bytových domov.

/2/ Družstvo je právnickou osobou. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

/3/ Družstvo tvorí najmenej päť členov, to neplatí, ak sú jeho členom najmenej dve právnické osoby.

/4/ Družstvo môže byť členom právnických osôb alebo záujmových združení, zameraných na rozvoj a ochranu jeho záujmov, po predchádzajúcom súhlase Predstavenstva.

Čl. 3
Predmet činnosti družstva

/1/ Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
/2/ Upratovacie práce
/3/ Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
/4/ Prípravné práce k realizácii stavby
/5/ Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
/6/ Vodoinštalatérske a kúrenárske práce
/7/ Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
/8/ Pracovník na opravy zdvíhacích zariadení
/9/ Elektroinštalácie
/10/ Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
/11/ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
/12/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
/13/ Vedenie účtovníctva
/14/ Administratívne služby
/15/ Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
/16/ Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
– OU oprava a údržba
– R rekonštrukcia
– M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu : technické zariadenia zdvíhacie skupina A : c výťahy
/17/ Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích
prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach.
/18/ Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
/19/ Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

Čl. 4
Základné imanie

/1/ Základné imanie tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva.

/2/ Zapisované základné imanie je 6.638,79 Eur.

DRUHÁ ČASŤ – Členstvo v družstve

Čl. 5
Vznik členstva

/1/ Členstvo v družstve vzniká:
a) prijatím za člena na základe písomnej prihlášky
b) prevodom členstva
c) iným spôsobom, uvedeným v zákone

/2/ Za člena družstva môže byť rozhodnutím Predstavenstva prijatá každá fyzická a právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky vzniku členstva podľa tohto článku Stanov, za maloletého člena koná jeho zákonný zástupca.

/3/ Predstavenstvo pri prijímaní členov dbá, aby išlo o osoby morálne bezúhonné a spôsobilé plniť si svoje záväzky voči družstvu.

/4/ Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Predstavenstva o prijatí za člena družstva na základe jeho písomnej prihlášky.

/5/ Prílohou písomnej prihlášky sú doklady o zaplatení zápisného vo výške 15 EUR + DPH a základného členského vkladu.

/6/ Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadaní po doručení prihlášky družstvu. Rozhodnutie musí byť členovi doručené. Proti rozhodnutiu Predstavenstva možno podať písomné odvolanie Predstavenstvu v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje Zhromaždenie delegátov, pokiaľ Predstavenstvo odvolaniu samo nevyhovelo.

/7/ Družstvo vráti zápisné a základný členský vklad tomu, koho neprijalo za člena, do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti zamietavého rozhodnutia.

Čl. 6
Spoločné členstvo manželov

/1/ Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve. Z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne a ako spoloční členovia majú jeden hlas.

/2/ Spoločné členstvo manželov nevznikne, ak manželia preukázateľne spolu trvale nežijú.

/3/ Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich.

Čl. 7
Zánik spoločného členstva manželov

/1/ Spoločné členstvo manželov zaniká a mení sa na individuálne členstvo:
a) smrťou jedného z manželov,
b) dohodou rozvedených manželov,
c) rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu bytu rozvedenými manželmi,
d) dohodou manželov na základe rozsudku o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva,
e) dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva vo forme notárskej zápisnice.

/2/ Ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom, právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu. Tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve.

/3/ Smrťou jedného z manželov zanikne spoločný nájom bytu manželmi. Ak sa právo na družstevný byt nadobudlo za trvania manželstva, zostáva členom družstva pozostalý manžel a jemu patrí členský podiel. Ak zomrel manžel, ktorý nadobudol právo na byt pred uzavretím manželstva, prechádza jeho smrťou členstvo v družstve a nájom bytu na toho dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak ide o viac predmetov nájmu, môže členstvo poručiteľa prejsť na viacerých dedičov.

Čl. 8
Splynutie a premena členstva

/1/ Ak družstvo zistí, že člen získal v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z dôvodu dedenia, zlúčenia, vzniku spoločného členstva manželov v družstve alebo prevodu časti majetku družstva, splynú ďalšie získané členstvá s členstvom pôvodným v členstvo jediné. Platí dĺžka najstaršieho členstva. Členské práva a povinnosti z takto splynutého členstva ostávajú členovi zachované.

/2/ Ak pripadne zostatková hodnota členského podielu k miestnosti neslúžiacej na bývanie inému dedičovi ako tomu, ktorému pripadla zostatková hodnota členského podielu k bytu toho istého poručiteľa, premení sa poručiteľovo členstvo na samostatné členstvá každého z dedičov, a to dňom smrti poručiteľa.

/3/ Spoločné členstvo manželov sa zruší a mení na individuálne členstvo na základe zrušenia BSM súdom a uzavretia dohody manželov o jeho vyporiadaní, zániku BSM po rozvode manželstva a uzavretia dohody o vyporiadaní BSM alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní BSM, alebo na základe notárskej zápisnice o zúžení BSM.

Čl. 9
Členský podiel

/1/ Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel

/2/ Členský podiel sa skladá zo základného členského vkladu a ďalšieho členského vkladu.

/3/ Základný členský vklad je:
a) 166 EUR pre člena družstva –
aa) nájomcu družstevného bytu,
ab) žiadateľa o pridelenie družstevného bytu,
ac) novoprijatého člena – vlastníka družstvom spravovaného bytu
ad) novoprijatého člena neuvedeného pod písm. b) a c).
b) 17 EUR pre člena družstva – vlastníka družstvom spravovaného bytu, ak tento vklad zaplatil pri uzavretí zmluvy o prevode bytu do vlastníctva,
c) 17 EUR pre člena družstva – zamestnanca družstva v pracovnom pomere, ktorý nie je členom podľa písm. a) a b)

/4/ Ďalší členský vklad je majetková účasť člena na výstavbe družstevného bytu, ktorú bol alebo je povinný uhradiť pri pridelení družstevného bytu, znížená o výšku základného členského vkladu. Člen družstva, ktorému nie je pridelený družstevný byt, ďalší členský vklad neuhrádza.

/5/ Celý členský podiel nájomcu družstevného bytu, t.j. jeho základný a ďalší členský vklad, sa používa výhradne na financovanie výstavby družstevného bytu, ktorý mu bol pridelený. Je to tá časť nákladov výstavby, ktorá nie je krytá štátnou účasťou a úverom poskytnutým podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

/6/ Počas trvania členstva nemôže majetková účasť člena v družstve klesnúť pod hodnotu základného členského vkladu.

/7/ Pri prevode družstevného bytu do vlastníctva nárok člena družstva na vrátenie členského podielu zaniká (§17 ods.6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov). Keďže v takomto prípade základný a ďalší členský vklad člena klesne na hodnotu 0,- EUR, je člen povinný zaplatiť základný členský vklad vo výške 17 EUR, a to najneskôr pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

/8/ Ak člen družstva – zamestnanec družstva, požiada o pridelenie družstevného bytu, je povinný doplatiť základný členský vklad vo výške 149 EUR.

/9/ U člena družstva – nájomcu družstevného bytu, ktorý pri vzniku členstva nebol povinný splatiť základný členský vklad vo výške 166,- EUR, sa základný členský vklad vyčlení zo splateného členského podielu.

Čl. 10
Členské práva a povinnosti

/1/ Člen družstva má za podmienok určených Stanovami právo najmä:
a) zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu na rokovaní a rozhodovaní Členskej schôdze samosprávy, alebo prostredníctvom zvolených delegátov na rokovaní a rozhodovaní Zhromaždenia delegátov,
b) voliť a byť volený do orgánov družstva,
c) zúčastňovať sa na všetkej družstevnej činnosti a požívať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom,
d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, vznášať pripomienky a otázky na orgány družstva a byť o ich vybavení informovaný,
e) na pridelenie konkrétneho bytu alebo miestnosti neslúžiacej na bývanie do nájmu, ak na výzvu družstva zaplatil preddavok na ďalší členský vklad v lehote stanovenej Predstavenstvom,
f) na uzavretie zmluvy o nájme prideleného družstevného bytu, alebo miestnosti neslúžiacej na bývanie,

g) na realizáciu svojich práv a povinností, predovšetkým prevodu bytu do vlastníctva v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. (tzv. transformačný zákon) a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

/2/ Člen družstva je povinný najmä:
a) dodržiavať Stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva,
b) uhradiť preddavok na ďalší členský vklad vo výške a lehote stanovenej Predstavenstvom,
c) platiť úhrady spojené s užívaním družstevného bytu,
d) hradiť poplatky, stanovené Predstavenstvom,
e) dodržiavať Domový poriadok a plniť iné povinnosti, vyplývajúce z osobitných predpisov,
f) oznamovať družstvu a členskej samospráve včas zmeny týkajúce sa člena a príslušníkov jeho domácnosti, ktoré sú podstatné pre vedenie členskej evidencie a stanovovanie predpisov úhrad spojených s užívaním bytu,
g) umožňovať osobám povereným družstvom po predchádzajúcom oznámení vykonať kontrolu technického stavu bytu a jeho príslušenstva, umožniť im po predchádzajúcom oznámení vykonať v byte kontrolu funkčnosti a odpočty meračov tepla, SV, TÚV, vykonať opravy, resp. výmeny meracích a regulačných zariadení, ktoré slúžia k zabezpečeniu a rozúčtovaniu dodávky všetkých druhov energií, vykonať opravy a výmeny spoločných zariadení , nachádzajúcich sa v byte,
h) ručiť za prípadnú stratu družstva,
i) plniť ďalšie povinnosti člena nájomcu družstevného bytu, vyplývajúce z nájomnej zmluvy.

/3/ Pri zmiešanom type vlastníctva bytov v bytovom dome, kde je na rozhodnutie vo veci domu potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, má každý vlastník za každý byt jeden hlas. Za byty neprevedené do vlastníctva vystupuje ako vlastník družstvo (ním poverená osoba), ktoré má toľko hlasov, koľko je neprevedených bytov.

/4/ Vo veciach činnosti družstva, ktoré sú podľa Stanov zverené orgánu samosprávy, rozhodujú všetci členovia družstva v dome, t.j. členovia vlastníci ako aj členovia nájomcovia na schôdzi samosprávy.

/5/ Kde Stanovy hovoria o nájme bytu, jedná sa o nájom člena – nájomcu družstevného bytu (spoločných členov nájomcov). Kde Stanovy hovoria o užívaní bytu vlastníkom, jedná sa o užívanie bytu člena – vlastníka bytu (členov – vlastníkov bytu), ktorý si byt odkúpil do vlastníctva.

Čl. 11
Členská evidencia

Družstvo vedie evidenciu všetkých svojich členov, do evidencie bez zbytočného odkladu vyznačí všetky zmeny evidovaných skutočností.

Čl. 12
Prevod členských práv a povinností

/1/ Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu Predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky, ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, len čo družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.

/2/ Nadobúdateľ je povinný najneskôr do tridsať dní od uzavretia platnej dohody uzavrieť s družstvom zmluvu o nájme družstevného bytu a splniť finančné podmienky pre uzavretie tejto zmluvy, stanovené Predstavenstvom.

Čl. 13
Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:
a) dohodou
b) vystúpením
c) vylúčením
d) úmrtím, pokiaľ podľa zákona neprechádza na dedičov
e) zánikom družstva likvidáciou
f) vyhlásením konkurzu na majetok člena – vlastníka bytu, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena pre nedostatok majetku člena

Čl. 14
Dohoda

/1/ Ak sa družstvo a člen dohodne na skončení členstva, končí sa členstvo dojednaným dňom.

/2/ Dohodu o skončení členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Na žiadosť člena musia byť v nej uvedené dôvody, pre ktoré dochádza ku skončeniu členstva. Jedno vyhotovenie dohody o skončení členstva vydá družstvo členovi.

Čl. 15
Vystúpenie

/1/ Člen môže z družstva vystúpiť na základe písomnej odhlášky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov, táto doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej odhlášky člena družstvu.

/2/ Odhlášku môže člen odvolať len písomne a so súhlasom Predstavenstva.

Čl. 16
Vylúčenie

/1/ Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena:
a) ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, jeho majetku, alebo členom družstva,
b) ak závažným spôsobom alebo opakovane porušil svoje členské povinnosti určené zákonom alebo Stanovami,
c) ak užíva družstevný majetok tak, že družstvu vzniká značná škoda alebo ak trpí, aby sa majetok družstva takto užíval,
d) ak sám alebo tí, ktorí s ním bývajú, hrubo poškodzujú prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome a ak opätovne hrubo porušujú Domový poriadok,
e) ak neplatí úhrady spojené s užívaním bytu, alebo iné poplatky stanovené Predstavenstvom, i keď bol na neplnenie tejto povinnosti písomne upozornený a poučený, že ide o dôvod na vylúčenie z členstva,
f) ak využíva prenajatý byt bez súhlasu družstva na iné účely ako na bývanie,
g) ak člen družstva alebo ten, kto s ním býva, sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov a vlastníkov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo iným spôsobom porušuje Domový poriadok,
h) ak konanie člena družstva je spôsobilé ohroziť, alebo poškodiť ekonomické záujmy družstva a poškodiť dobré meno družstva v prípade, že sa spoľahlivo preukáže takéto konanie vyšetrovacími orgánmi alebo inými orgánmi a po prerokovaní Predstavenstvom,
i) ak pri uzavretí zmluvy o prevode družstevného bytu do vlastníctva nezaplatil základný členský vklad vo výške 17 EUR
j) ak členstvo prestalo spĺňať svoj účel, pretože člen družstva prestal byť nájomcom družstevného bytu, nie je ani vlastníkom bytu spravovaného družstvom a nie je ani zamestnancom družstva.

/2/ Rozhodnutie o vylúčení člena musí mať písomnú formu a musí obsahovať dôvody, ktoré viedli k vylúčeniu, ako aj poučenie o možnosti podať odvolanie. Rozhodnutie musí byť členovi doručené. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

/3/ Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť uplynutím 15 dní od doručenia rozhodnutia Predstavenstva o vylúčení, ak člen nepodal voči nemu odvolanie, alebo doručením rozhodnutia Zhromaždenia delegátov o zamietnutí odvolania voči rozhodnutiu Predstavenstva.

/4/ Člen družstva, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím Zhromaždenia delegátov o zamietnutí odvolania, má právo domáhať sa na súde neplatnosti vylúčenia.

Čl. 17
Vyporiadanie členského podielu pri zániku členstva

/1/ Ak dôjde k zániku členstva, družstvo vykoná vyporiadanie vzájomných záväzkov z členstva najneskôr do troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, v ktorom zanikla účasť člena v družstve, alebo ak takáto riadna účtovná závierka schválená nebola, tak uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená. Družstvo môže vzájomné vyporiadanie vykonať aj skôr, ak nemá pochybnosti o výške finančného vyporiadania a má dostatok zdrojov na výplatu.

/2/ Zánikom členstva počas trvania družstva vzniká členovi, jeho dedičom alebo právnym nástupcom právo na vyrovnací podiel.

/3/ Pri zániku členstva nájomcu družstevného bytu, ktorým zaniká aj nájom družstevného bytu, sa vyrovnací podiel vypočíta ako súčet zostatkovej hodnoty členského podielu a členom splatenej časti investičného úveru. Podmienkou vyplatenia vyrovnacieho podielu podľa tohto bodu je vrátenie družstevného bytu družstvu.

/4/ Pri zániku členstva žiadateľa o pridelenie družstevného bytu, ktorému družstevný byt nebol pridelený, sa vyrovnací podiel rovná hodnote splateného základného členského vkladu. Prípadný zaplatený preddavok na ďalší členský vklad sa členovi vráti.

/5/ Pri zániku členstva vlastníka družstvom spravovaného bytu, alebo zamestnanca družstva, alebo iného člena so splateným základným členským vkladom, sa vyrovnací podiel rovná hodnote splateného základného členského vkladu.

/6/ Pri zániku členstva člena vlastníka družstvom spravovaného bytu, ktorý pri podpise zmluvy o prevode družstevného bytu do vlastníctva nezaplatil základný členský vklad podľa čl. 9 ods. 7 týchto Stanov a v dôsledku toho sa jeho splatený členský vklad rovná 0,- EUR, sa vyrovnací podiel rovná hodnote 0,- EUR.

/7/ Pri výplate vyrovnacieho podielu družstvo započíta zročné pohľadávky voči bývalému členovi.

 

TRETIA ČASŤ – Byty a nebytové priestory

Čl. 18
Prideľovanie novopostavených bytov

/1/ Družstvo prideľuje novopostavené byty svojim členom na základe zmluvy o zabezpečení výstavby bytu.

/2/ Pri novej družstevnej výstavbe môže Predstavenstvo od člena – žiadateľa o pridelenie družstevného bytu, požadovať zaplatenie preddavku na ďalší členský vklad, ktorý sa použije na pokrytie nákladov výstavby. Predstavenstvo odsúhlasí výšku preddavku, spôsob a lehoty jeho úhrady po podpísaní zmluvy s dodávateľom stavby. Ak je potrebné v priebehu výstavby zvýšiť preddavok, je člen povinný uhradiť ho vo výške, spôsobom a v lehote stanovenej Predstavenstvom.

/3/ Po finančnom uzavretí stavby Predstavenstvo rozhodne o rozdelení obstarávacích nákladov objektu na jednotlivé byty a miestnosti neslúžiace na bývanie a vyporiada finančné zdroje. S vyporiadaním oboznámi družstvo člena doručením rozhodnutia, najneskôr do šiestich mesiacov od finančného uzavretia stavby. Proti tomuto rozhodnutiu sa člen môže odvolať na Predstavenstvo do 15 dní od doručenia rozhodnutia. V prípade, ak Predstavenstvo odvolaniu nevyhovie, toto odstúpi na rozhodnutie Zhromaždeniu delegátov. Odvolanie nemá odkladný účinok.

/4/ Uhradený preddavok podľa bodu 2 sa započíta voči ďalšiemu členskému vkladu, stanovenému podľa bodu 3 tohto článku.

Čl. 19
Vyradenie a odstúpenie z novej výstavby

/1/ Člen družstva môže byť rozhodnutím Predstavenstva vyradený z dodávateľskej výstavby pri zachovaní členstva, ak neuhradí požadovaný preddavok na ďalší členský vklad stanovený Predstavenstvom, alebo jeho časť, a to z dôvodu, že tento preddavok spolu s ostatnými zdrojmi nepostačuje na úhradu nákladov výstavby.

/2/ O vyradení z dodávateľskej výstavby môže Predstavenstvo rozhodnúť len pokiaľ družstvo doručilo členovi výzvu na zaplatenie alebo doplatenie preddavku na ďalší členský vklad a člen v stanovenej lehote preddavok alebo jeho doplatok neuhradil. Lehota musí byť najmenej 30 dní.

/3/ Vyradením z dodávateľskej výstavby sa ruší rozhodnutie Predstavenstva o pridelení bytu, ostatné členské práva zostávajú členovi zachované.

/4/ Rozhodnutie Predstavenstva o vyradení z dodávateľskej výstavby musí byť členovi doručené. Rozhodnutie musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o práve podať odvolanie. Proti tomuto rozhodnutiu môže člen podať písomné odvolanie na Predstavenstvo družstva. Odvolanie má odkladný účinok.

/5/ Člen môže odstúpiť z novej výstavby písomným oznámením tejto skutočnosti družstvu. Člen je však povinný nahradiť družstvu preukázanú škodu, ktorá mu odstúpením vznikla.

/6/ Člen, ktorý odstúpil alebo bol vyradený z novej výstavby, má právo na vrátenie už zaplateného preddavku na ďalší členský vklad.

/7/ Člen, ktorý odstúpil alebo bol vyradený z novej výstavby bez zavinenia družstva, je povinný družstvu uhradiť sankciu vo výške 166 EUR.

/8/ Vyporiadanie finančných nárokov podľa bodov 5 až 7 sa vykoná do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyradení z novej výstavby alebo po doručení písomného oznámenia o odstúpení z novej výstavby družstvu.

/9/ Pri finančnom vyporiadaní družstvo započíta svoje zročné pohľadávky voči členovi.

Čl. 20
Prideľovanie uvoľnených bytov

Predstavenstvo pridelí uvoľnený byt členovi družstva na základe jeho žiadosti po splnení finančných podmienok stanovených Predstavenstvom.

Čl. 21
Nájom družstevného bytu

/1/ Nájom družstevného bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo (prenajímateľ) prenecháva svojmu členovi (nájomcovi) do užívania družstevný byt.

/2/ Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy:
a) na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu, vydaného Predstavenstvom,
b) prevodom členských práv a povinností podľa čl.12,
c) pri dedení,
d) na základe dohody o výmene bytov.

/3/ Nájomná zmluva musí byť písomná a musí obsahovať označenie predmetu nájmu a rozsah užívania, spôsob výpočtu úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu, opis príslušenstva a opis stavu bytu.

/4/ Predstavenstvo môže zmluvou o nájme družstevného bytu na určitú dobu prenechať družstevný byt do nájmu aj osobe, ktorá nie je členom družstva.

Čl. 22
Nájom a podnájom nebytových priestorov

Nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný predpis zákon č.116/1990 Zb

Čl. 23
Práva a povinnosti z nájmu bytu

/1/ Družstvo je povinné zabezpečiť nájomcovi družstevného bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním bytu. Je povinné najmä odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a na plnenia poskytované s užívaním bytu, ak ide o novopostavený byt.

/2/ Všetky drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou hradí nájomca.

/3/ Nájomca má právo užívať byt, spoločné časti a zariadenia domu, riadne užívať plnenia, poskytované s užívaním bytu a je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom a vlastníkom nerušený výkon ich práv.

Čl. 24

/1/ Ak družstvo neplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu bytu alebo ktorými je výkon nájomného práva obmedzený, v prípade súhlasu Členskej schôdze samosprávy s odstránením závad a financovaním opravy z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení družstva závady odstrániť v nevyhnutnej miere a žiadať náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závady.

/2/ Ak sa nájomca družstevného bytu nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a obvyklej údržby bytu, ktoré môžu spôsobiť škodu ostatným nájomcom alebo vlastníkom v bytovom dome, družstvo má právo urobiť tak po predchádzajúcom upozornení člena na jeho náklady.

Čl. 25

/1/ Nájomca družstevného bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu potrebu tých opráv v byte, ktoré majú byť hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu a umožniť mu ich vykonanie, inak zodpovedá za škody vzniknuté nesplnením tejto povinnosti.

/2/ Nájomca družstevného bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome alebo v byte sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má družstvo právo po predchádzajúcom upozornení člena závady a poškodenia odstrániť a požadovať od neho náhradu.

Čl. 26

Nájomca družstevného bytu nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu družstva a bez ohlásenia stavebnému úradu alebo bez stavebného povolenia podľa povahy zamýšľanej úpravy.

Čl. 27
Úhrady spojené s užívaním bytu

/1/ Nájomca družstevného bytu je povinný platiť úhradu vo výške podľa mesačného predpisu úhrad, vydaného družstvom.

/2/ Úhrada sa platí najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Platbou sa rozumie jej pripísanie na účet bytového domu v peňažnom ústave alebo zaplatenie v pokladni družstva.

/3/ Súčasťou úhrady je aj na byt pripadajúca čiastka istiny a úroku úveru, poskytnutého družstvu peňažným ústavom na výstavbu.

/4/ Ak člen nájomca družstevného bytu nezaplatí predpísanú úhradu do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť družstvu poplatok z omeškania vo výške stanovenej zákonnými predpismi.

Čl. 28
Výmena bytov

Člen – nájomca bytu môže uzavrieť dohodu o výmene bytu, ktorá podlieha schváleniu Predstavenstvom. Dohoda musí mať písomnú formu a musí obsahovať dohodu účastníkov výmeny o prevode členských práv a povinností alebo ich časti a prehlásenie o vzájomnom majetkovom vyporiadaní. Rozhodnutie Predstavenstva musí byť členovi doručené. Proti tomuto rozhodnutiu môže člen podať písomné odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok.

Čl. 29
Podnájom bytu

/1/ Člen – nájomca družstevného bytu môže byt alebo jeho časť prenechať do podnájmu inej osoby len so súhlasom a za podmienok určených Predstavenstvom.

/2/ Porušenie tejto povinnosti sa považuje za výpovedný dôvod podľa §711 ods.1 písm. d) Občianskeho zákonníka.

Čl. 30
Zánik nájmu družstevného bytu

Nájom družstevného bytu zaniká:
a) zánikom členstva nájomcu družstevného bytu podľa čl. 13 týchto Stanov
b) písomnou dohodou medzi družstvom a členom – nájomcom bytu dňom určeným v dohode
c) písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu. Vo výpovedi musí byť uvedená lehota, kedy sa má nájom skončiť. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená. Písomná výpoveď musí obsahovať dôvody výpovede, ktoré nemožno dodatočne meniť a musí byť doručená zákonným spôsobom. Pre doručovanie písomnej výpovede platia ustanovenia čl. 67 týchto Stanov
d) prevodom družstevného bytu do vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Čl. 31
Výpoveď z nájmu

Predstavenstvo družstva môže vypovedať nájom členovi družstva, nájomcovi družstevného bytu len z dôvodov, uvedených v Občianskom zákonníku.

Čl. 32
Bytové náhrady

Povinnosť družstva poskytnúť bytovú náhradu, rozsah a podmienky tejto povinnosti upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Čl. 33
Finančné vyporiadanie po zániku nájmu za trvania členstva

Ak dôjde k zániku nájmu bez zániku členstva a nájomca vráti byt družstvu, družstvo mu ako protihodnotu vyplatí zostatkovú hodnotu členského podielu, zníženú o základný členský vklad a zvýšenú o členom splatenú časť investičného úveru, použitého na výstavbu bytu.

Čl. 34

Ustanovenia tejto časti Stanov sa primerane použijú aj na miestnosti neslúžiace na bývanie.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ – Orgány družstva

Čl. 35
Orgány družstva

/1/ Orgány družstva sú:
a) Zhromaždenie delegátov
b) Predstavenstvo
c) Kontrolná komisia
d) Členská schôdza samosprávy
e) Výbor samosprávy

/2/ Orgány družstva môžu na lepšie zabezpečenie svojej činnosti vytvárať pomocné orgány.

/3/ Ak je členom družstva právnická osoba, koná za ňu štatutárny orgán alebo splnomocnená osoba na základe písomného plnomocenstva, v ktorom je uvedený rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Čl. 36
Členstvo v orgánoch družstva

/1/ Do orgánov družstva môžu byť zvolení len členovia družstva – fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú spôsobilosť na právne úkony, sú nájomcami družstevného bytu alebo sú vlastníkmi bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome, spravovanom na základe zmluvy o výkone správy družstvom, majú pre výkon svojej funkcie odborné a morálne predpoklady, sú bezúhonní a požívajú dôveru okolia.

/2/ Funkcie člena Predstavenstva a člena Kontrolnej komisie sú vzájomne nezlučiteľné.

/3/ Funkčné obdobie volených orgánov družstva je päťročné, volené orgány však zotrvajú vo svojich funkciách až do zvolenia nových orgánov.

/4/ Členovia orgánov družstva môžu byť opätovne zvolení.

/5/ Zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi orgánov družstva, majú rovnakú zodpovednosť, akoby boli členmi týchto orgánov osobne. Za ich záväzky z tejto zodpovednosti ručí právnická osoba, ktorá ich splnomocnila.

/6/ S členom orgánov družstva uzatvára družstvo zmluvu o výkone funkcie pri zariaďovaní záležitostí družstva, vyplývajúcich mu z funkcie so stanovením odmeny podľa zásad určených Predstavenstvom družstva v súlade s rozpočtom na príslušný rok. Zmluvu o výkone funkcie s členom orgánov družstva schvaľuje Predstavenstvo.

/7/ Členstvo v orgáne družstva členovi zanikne, ak prestane spĺňať podmienky stanovené v bode 1 tohto článku. Jeho funkcia zanikne dňom, v ktorom zánik funkcie prerokovalo Predstavenstvo.

Čl. 37

/1/ Zhromaždenie delegátov, Predstavenstvo a Kontrolná komisia sú spôsobilé uznášania sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov (delegátov).

/2/ Uznesenie, včítane volieb orgánov družstva je prijaté, ak preň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

/3/ Na platnosť uznesenia o prijatí Stanov družstva a ich zmien je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov.

/4/ Na prijatie uznesenia o zániku družstva, jeho rozdelení alebo zlúčení je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých delegátov.

Čl. 38

/1/ Člen družstva, ktorý je do funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa končí dňom, keď odstúpenie prerokoval na to oprávnený orgán. Oprávneným orgánom je Predstavenstvo družstva. Predstavenstvo družstva musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí po tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najdlhšie však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.

/2/ Člen orgánu družstva je povinný pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutiach orgánu družstva, riadne si plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone funkcie a aktívne sa podieľať na činnosti tohto orgánu družstva. Zhromaždenie delegátov môže na návrh Predstavenstva alebo Kontrolnej komisie odvolať člena Predstavenstva alebo Kontrolnej komisie, ak hrubo alebo sústavne porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o výkone funkcie, ak sa nezúčastnil najmenej na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach orgánu družstva bez ospravedlnenia z objektívnych a preukázateľných dôvodov, ak porušuje zákaz konkurencie podľa čl.39 Stanov, ak svojim konaním poškodzuje dobré meno družstva, alebo ak ohrozuje, prípadne poškodzuje ekonomické záujmy družstva.

/3/ Pri voľbe orgánov družstva sa volia náhradníci členov orgánov družstva, ktorí nastupujú na miesto odstupujúceho alebo odvolaného člena dňom účinnosti odstúpenia alebo odvolania a to podľa určeného poradia.

/4/ Ustanovenie ods.3 platia aj v prípade, že členstvo v orgáne družstva zanikne smrťou alebo podľa čl.36 ods.7 Stanov.

Čl. 39
Zákaz konkurencie

/1/ Členovia Predstavenstva a Kontrolnej komisie nesmú byť podnikateľmi, ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s podobným predmetom činnosti, aký má družstvo.

/2/ Osoby uvedené v ods.1 podpisujú vyhlásenie o zákaze konkurencie.

/3/ Družstvo je oprávnené žiadať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z obchodu alebo činností, pri ktorých porušila zákaz konkurencie alebo aby previedla tomu zodpovedajúce práva na družstvo. Práva družstva zanikajú, ak sa neuplatnili u zodpovednej osoby do troch mesiacov odo dňa, keď sa družstvo o tejto skutočnosti dozvedelo, najneskôr však do jedného roka od ich vzniku. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

/4/ Posúdenie mimodružstevnej aktivity osôb uvedených v ods.1 s predmetom činnosti družstva patrí Predstavenstvu družstva, o čom prijíma uznesenie. Proti uzneseniu Predstavenstva možno podať odvolanie, pričom sa použije postup stanovený v článku 65 Stanov.

Čl. 40
Zhromaždenie delegátov

/1/ Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov.

/2/ Zhromaždenie delegátov zvoláva Predstavenstvo družstva podľa potreby, najmenej raz za rok.

/3/ Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných najneskôr osem dní pred schôdzou Zhromaždenia delegátov.

/4/ Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov družstva, Kontrolná komisia alebo Predseda družstva.

/5/ Do pôsobnosti Zhromaždenia delegátov patrí:
a) schvaľovať a meniť Stanovy,
b) voliť a odvolávať členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie, voliť náhradníkov členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na uvoľnené miesto, voliť a odvolávať členov volebnej komisie a členov prípravnej volebnej komisie,
c) schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu,

d) rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, včítane jeho podnikateľských aktivít,
f) rozhodovať o rozdelení, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou alebo o zmene právnej formy družstva,
g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
h) určovať volebné obvody delegátov, počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov.

/6/ Zhromaždenie delegátov rozhoduje aj o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva, jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie v týchto veciach vyhradilo.

/7/ Delegáti a delegáti náhradníci, zúčastňujúci sa Zhromaždenia delegátov, sú volení Členskou schôdzou samosprávy.

/8/ Ak Zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá Predstavenstvo náhradnú schôdzu Zhromaždenia delegátov tak, aby sa konala do troch týždňov odo dňa, keď sa mala konať schôdza Zhromaždenia delegátov pôvodne zvolaná. Náhradná schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je schopná uznášať sa bez ohľadu na príslušné ustanovenia čl.37 ods.1 Stanov.

/9/ Pri hlasovaní má každý člen Zhromaždenia delegátov jeden hlas.

/10/ Ak sa delegát nemôže zúčastniť na Zhromaždení delegátov, zasadnutia sa zúčastní Členskou schôdzou samosprávy zvolený náhradník.

/11/ Zhromaždenie delegátov z členov Predstavenstva volí a odvoláva Predsedu družstva, ktorý je zároveň predsedom Predstavenstva.

Čl. 41
Predstavenstvo

/1/ Predstavenstvo riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré tieto Stanovy nevyhradili inému orgánu družstva.

/2/ Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva s počtom členov 9.

/3/ Predstavenstvo plní uznesenia Zhromaždenia delegátov a zodpovedá mu za svoju činnosť. Za Predstavenstvo navonok koná Predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda, alebo iný člen Predstavenstva, poverený Predstavenstvom. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí Predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov Predstavenstva.

/4/ Predstavenstvo zvoláva zasadnutie Zhromaždenia delegátov a pripravuje jeho rokovanie.

/5/ Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu Kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov.

/6/ Predstavenstvo volí zo svojich členov podpredsedu (podpredsedov). Podpredseda zastupuje Predsedu v čase jeho neprítomnosti. Zastupovaním môžu byť poverení aj ďalší členovia Predstavenstva v poradí určenom Predstavenstvom.

/7/ Predstavenstvo najmä:
a) navrhuje a rozpracováva hlavné smery činnosti družstva, rozvoj podnikateľskej činnosti, predkladá ich na schválenie Zhromaždeniu delegátov a zapracováva ich do návrhov hospodárskych plánov družstva,
b) vymedzuje okruh pôsobnosti samospráv,
c) ruší uznesenia Členských schôdzí samospráv a Výborov samospráv, pokiaľ sú v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, Stanovami alebo záujmami družstva,
d) určuje pravidlá na stanovenie výšky úhrady za užívanie bytu (nebytových priestorov) a za poskytované služby,
e) prerokováva hospodársky plán družstva a predkladá ho na schválenie Zhromaždeniu delegátov,
f) prerokováva riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu,
g) prerokováva správy Kontrolnej komisie a správy o výsledkoch vonkajšej kontroly tých orgánov, ktoré majú na to oprávnenie zo zákona, schvaľuje a zabezpečuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
h) rozhoduje o prijatí za člena družstva,
i) rozhoduje o pridelení bytov a nebytových priestorov,
j) určuje výšku a splatnosť preddavkov na ďalší členský vklad, prípadne zvýšenie stanovených preddavkov,
k) schvaľuje dohody o výmene bytov, o prenechaní bytu alebo jeho časti na dočasné užívanie,
l) rozhoduje o vylúčení člena z družstva a o vyradení člena z výstavby,
m) vydáva organizačný poriadok a iné vnútrodružstevné predpisy,
n) rozhoduje o žiadosti o zvolanie mimoriadneho Zhromaždenia delegátov,
o) rozhoduje o vstupe družstva ako člena do zväzov, združení alebo iných zoskupení, o jeho vystúpení z týchto zoskupení, deleguje zástupcov do záujmových združení, ktorých členom je družstvo.

/8/ Predstavenstvo môže písomným splnomocnením poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické a právnické osoby.

 

Čl. 42

Zasadnutia Predstavenstva sa môžu s hlasom poradným zúčastniť poverení členovia Kontrolnej komisie, vedúci zamestnanci družstva, prípadne iné spolupracujúce osoby na základe rozhodnutia Predstavenstva.

Čl. 43
Predseda družstva

/1/ Predseda družstva organizuje a riadi rokovanie Predstavenstva a organizuje a riadi bežnú činnosť družstva.

/2/ Predseda najmä:
a) organizuje a riadi bežnú činnosť družstva, zvoláva zasadnutia Predstavenstva,
b) pozýva na zasadnutia Predstavenstva poverených členov Kontrolnej komisie a zamestnancov družstva,
c) plní ďalšie úlohy schválené Predstavenstvom alebo Zhromaždením delegátov.

/3/ Po zvolení Predsedu družstva s ním Predstavenstvo bez zbytočného odkladu uzavrie pracovnú zmluvu, v ktorej dohodne podmienky podľa §43 ods.1 Zákonníka práce.

/4/ Predseda plní voči zamestnancom družstva funkciu vedúceho zamestnanca družstva ako zamestnávateľa v zmysle §9 ods.3 Zákonníka práce a v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za družstvo ako zamestnávateľa v zmysle §9 ods.1 Zákonníka práce, okrem tých, ktoré si svojimi uzneseniami vyhradilo Predstavenstvo.

/5/ Predsedu pri riadení pracovného kolektívu počas jeho neprítomnosti zastupuje poverený vedúci zamestnanec družstva.

/6/ Za výkon funkcie zodpovedá Predseda Predstavenstvu a Zhromaždeniu delegátov.

Čl. 44
Kontrolná komisia

/1/ Členov Kontrolnej komisie volí Zhromaždenie delegátov.

/2/ Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva, prerokúva písomné neanonymné sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba Zhromaždeniu delegátov a je nezávislá na ostatných orgánoch družstva. Kontrolná komisia má 5 členov.

/3/ Kontrolná komisia sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe.

/4/ Na zistené nedostatky upozorňuje Predstavenstvo a vyžaduje zaistenie nápravy.

/5/ Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej schôdze zvoláva predseda Kontrolnej komisie.

/6/ Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu. O spôsobe voľby rozhoduje komisia.

/7/ Kontrolná komisia je oprávnená požadovať od členov orgánov a zamestnancov družstva predloženie všetkých dokladov a poskytnutie informácií, ktoré považuje za potrebné pre svoju činnosť a v prípade potreby požadovať ich účasť na svojom zasadnutí. Poverení členovia Kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.

/8/ Ak Predstavenstvo neodstráni zistené nedostatky, je Kontrolná komisia oprávnená požiadať Predstavenstvo o zvolanie Zhromaždenia delegátov.

/9/ Na jednotlivé úkony môže Kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých svojich členov, ktorí majú právo žiadať informácie podľa ods.7 v rozsahu oprávnení Kontrolnej komisie.

Čl. 45
Členská schôdza samosprávy

/1/ Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokovávajú záležitosti svojho bytového domu, ako aj spoločných záležitostí družstva. Jej úlohou je umožňovať členom priamu účasť na činnosti družstva.

/2/ Členská schôdza samosprávy:
a) rozhoduje o spôsobe zabezpečenia činnosti družstva v okruhu svojej pôsobnosti v súlade s hlavnými smermi činnosti stanovenými Zhromaždením delegátov a v súlade s rozhodnutím Predstavenstva,
b) volí zo svojho stredu Predsedu Výboru samosprávy a členov Výboru samosprávy v počte a spôsobom, ktorý určí,
c) volí delegátov a náhradníkov na Zhromaždenie delegátov v počte stanovenom Zhromaždením delegátov vo volebnom poriadku,
d) odvoláva pred uplynutím funkčného obdobia členov Výboru samosprávy a delegátov na Zhromaždenie delegátov, ak si riadne neplnia svoju funkciu a namiesto nich volí nových členov Výboru samosprávy a delegátov na Zhromaždenie delegátov,
e) podieľa sa na tvorbe plánu opráv a údržby bytového domu v oblasti stredných a veľkých opráv,
f) navrhuje a volí kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie družstva v počte
stanovenom Zhromaždením delegátov vo volebnom poriadku,

g) ak v bytovom dome nie je prevedený ani jeden byt do vlastníctva nájomcov, Členská schôdza samosprávy rozhoduje o hospodárení bytového domu, o použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a o tvorbe plánu opráv a údržby bytového domu. V ostatných prípadoch o týchto otázkach rozhoduje schôdza vlastníkov bytov.

Čl. 46

/1/ Členskú schôdzu samosprávy zvoláva:
a) Výbor samosprávy
b) Predseda družstva
a to podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.

/2/ Výbor samosprávy musí zvolať Členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada jedna tretina všetkých členov samosprávy.

/3/ O zvolaní Členskej schôdze samosprávy a o programe jej rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 5 dní pred jej konaním.

Čl. 47

/1/ Členská schôdza samosprávy je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť každého prijatého uznesenia vrátane uznesení o voľbách predsedu samosprávy, členov Výboru samosprávy, delegátov na Zhromaždenie delegátov a kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov.

/2/ Ak Členská schôdza samosprávy nie je schopná uznášať sa (nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov), po uplynutí 15 minút sa koná náhradná Členská schôdza samosprávy. V tom prípade je Členská schôdza samosprávy uznášania schopná za prítomnosti najmenej 3 členov, za dodržania podmienky nezmeneného programu rokovania. Na platnosť uznesenia náhradnej schôdze samosprávy sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

/3/ Hlasovanie na Členskej schôdzi samosprávy je verejné, o spôsobe voľby predsedu samosprávy, členov Výboru samosprávy, delegátov a kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie rozhoduje Členská schôdza samosprávy.

Čl. 48
Výbor samosprávy

/1/ Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy.

/2/ Výbor samosprávy najmä:
a) plní úlohy v okruhu pôsobnosti samosprávy,
b) informuje Členskú schôdzu samosprávy o svojej činnosti a o stave samosprávy a oboznamuje ju s činnosťou a stavom družstva ako celku,
c) spolupracuje pri zabezpečovaní údržby bytového domu,
d) dbá na dodržiavanie Domového poriadku,
e) informuje Predstavenstvo prostredníctvom Predsedu Predstavenstva o činnosti samosprávy,
f) poskytuje požadované informácie Kontrolnej komisii pri výkone jej kontrolnej činnosti.

Čl. 49
Hlasovanie v orgánoch družstva a uplatňovanie zodpovednosti za škodu

/1/ Pri hlasovaní má každý člen orgánov jeden hlas. V prípade neprítomnosti môže člen orgánu družstva písomne splnomocniť člena toho istého orgánu, aby ho pri hlasovaní zastupoval, resp. svoje stanovisko doručí príslušnému orgánu písomne.

/2/ V prípade, že člen orgánu družstva nesúhlasí s prijatým uznesením a trvá na tom, je tento orgán v zápise zo schôdze povinný uviesť túto okolnosť.

/3/ Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje Predstavenstvo. Voči členom Predstavenstva uplatňuje nároky družstva Kontrolná komisia.

/4/ Neuspokojené nároky sa uplatnia na súde na základe predchádzajúceho súhlasu Zhromaždenia delegátov. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom Predstavenstva alebo Kontrolnej komisie alebo uzavrieť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas Zhromaždenie delegátov.

 

PIATA ČASŤ – Hospodárenie družstva

Čl. 50
Financovanie činnosti družstva

Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných z hospodárenia s bytovým a nebytovým fondom, z príjmov za správu bytových domov, z inej hospodárskej činnosti, prípadne z iných zdrojov.

Čl. 51
Hospodárenie bytových domov

Hospodárenie bytových domov sa riadi osobitnými predpismi, predovšetkým zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Čl. 52
Fondy družstva

/1/ Družstvo povinne vytvára:
a) nedeliteľný fond,
b) sociálny fond.

/2/ Okrem toho družstvo vytvára ďalšie zabezpečovacie fondy:
a) fondy družstevnej výstavby
b) základné fondy
c) fondy hmotnej stimulácie

/3/ Družstvo môže vytvárať aj iné fondy podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov.

Čl. 53
Nedeliteľný fond

/1/ Nedeliteľný fond sa tvorí:
a) zo zisku
b) zo základných fondov
c) z úhrad členov družstva, ak družstvo nemá prostriedky v základných fondoch.

/2/ Výška takto vytvoreného nedeliteľného fondu musí predstavovať minimálne 10 % zapisovaného základného imania. Družstvo je povinné doplňovať tento fond najmenej o 10 % ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania.

/3/ Nedeliteľný fond sa používa:
a) na úhradu straty
b) na úhradu nepredvídaných nákladov súvisiacich s činnosťou družstva
c) na prídel do iných fondov
d) na iné účely podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov alebo Predstavenstva družstva

Čl. 54
Sociálny fond

Družstvo tvorí sociálny fond v súlade s osobitnými predpismi, predovšetkým v súlade s ust. zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde.

 

Čl. 55
Fondy družstevnej výstavby

/1/ Vo fondoch družstevnej výstavby sa eviduje stav a pohyb zdrojov, určených alebo použitých na družstevnú výstavbu, minimálne v členení:
a) členské podiely
b) štátny príspevok
c) splatený úver
d) iné zdroje

/2/ Zdroje fondov sa v rozsahu zložených prostriedkov použijú na úhradu nákladov na družstevnú výstavbu.

/3/ Zdroje fondov sa tiež použijú na vyrovnanie s členmi pri vrátení družstevného bytu a pri prevode bytu z vlastníctva družstva do vlastníctva členov podľa osobitných predpisov.

Čl. 56
Základné fondy

V základných fondoch sa eviduje stav a pohyb zdrojov, určených na stabilizáciu a rozvoj družstva, jeho investičných, prevádzkových, finančných, prípadne iných potrieb.

Čl. 57
Fondy hmotnej stimulácie

Fondy hmotnej stimulácie sú určené na hmotnú stimuláciu členov a zamestnancov družstva.

Čl. 58
Spoločné ustanovenia o fondoch

/1/ Pravidlá tvorby a použitia jednotlivých fondov, okrem sociálneho fondu, schvaľuje Predstavenstvo družstva.

/2/ Pravidlá tvorby a použitia sociálneho fondu sa dohodnú kolektívnym vyjednávaním podľa platných právnych predpisov medzi odborovým orgánom a vedúcim zamestnancom družstva.

/3/ Nedeliteľný fond, sociálny fond a zabezpečovacie fondy sa nesmú použiť počas trvania družstva na rozdelenie medzi členov spôsobom uvedeným v čl.59 ods. 2 týchto Stanov, ani formou vyrovnacích podielov pri zániku členstva v družstve.

 

Čl. 59
Spôsob použitia zisku a úhrada straty

/1/ Zisk po zdanení použije družstvo podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov.

/2/ Podiel člena na zisku, ktorý bol určený na rozdelenie členom, sa určí v závislosti na výške základného členského vkladu, prípadne aj na výške ďalšej majetkovej účasti člena na podnikaní družstva. O podrobnostiach vymedzenia podielu člena na zisku rozhodne Zhromaždenie delegátov, ktoré o rozdelení zisku členom rozhodlo.

/3/ Stratu z hospodárenia družstvo hradí podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov:
a) z nerozdeleného zisku
b) z nedeliteľného fondu
c) zo základných fondov
d) rozvrhnutím na členov v rovnakom pomere
e) kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

/4/ Na strate družstva sa člen podieľa do výšky 17 EUR ročne.

 

ŠIESTA ČASŤ – Zrušenie a likvidácia družstva

Čl. 60
Zrušenie družstva

/1/ Družstvo sa zrušuje:
a) uznesením Zhromaždenia delegátov, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou alebo o zrušenie družstva bez likvidácie s právnym nástupcom,
b) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) rozhodnutím súdu.

/2/ Rozhodnutie Zhromaždenia delegátov o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

/3/ Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.

Čl. 61

/1/ Uznesenie Zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí, rozdelení družstva alebo jeho

premene na inú obchodnú spoločnosť musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie obchodného imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení družstva Zhromaždenie delegátov určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto určení sa berie zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov. Na schválenie takéhoto uznesenia sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina.

/2/ O likvidácii družstva bez právneho nástupcu nie je možné rozhodnúť, ak nie sú prevedené všetky byty do vlastníctva členov družstva.

Čl. 62

/1/ Pri splynutí družstiev prechádza imanie a členstvo na novovzniknuté družstvo dňom, ku ktorému bolo novovzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.

/2/ Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z obchodného registra.

/3/ Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného registra.

/4/ V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho družstva a zápis družstva vzniknutého splynutím alebo družstiev vzniknutých rozdelením. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis zmeny pri družstve, s ktorým bolo zlúčené sa vykoná taktiež k tomu istému dňu.

Čl. 63

Súd na návrh štátneho orgánu, orgánu družstva alebo člena družstva, alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení družstva, ak:
a) počet členov družstva klesol pod päť členov,
b) súhrn členských vkladov klesol pod sumu ustanovenú v § 223 ods. 3 Obchodného zákonníka,
c) uplynulo 6 mesiacov odo dňa, keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány alebo sa v tejto lehote nesplnila povinnosť zvolať Zhromaždenie delegátov družstva, alebo ak družstvo dlhšie ako 6 mesiacov nevykonáva žiadnu činnosť,
d) družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,
e) družstvo porušuje ustanovenia § 56 ods. 4 Obchodného zákonníka,
f) založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon.
g) družstvo nesplnilo povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia.

 

Čl. 64
Likvidácia družstva

/1/ Zrušené družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátorov menuje Zhromaždenie delegátov.

/2/ Likvidátori sú povinní pred rozdelením likvidačného zostatku vypracovať návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokúva a schvaľuje Zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie musí byť na požiadanie predložený každému členovi družstva.

/3/ Likvidačný zostatok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi sa vyplatí čiastka do výšky jeho základného členského vkladu, prípadne ďalšieho členského vkladu a ďalšej majetkovej účasti na podnikaní.

/4/ Každý člen družstva alebo iná oprávnená osoba môže do troch mesiacov odo dňa konania Zhromaždenia delegátov navrhnúť, aby súd vyhlásil uznesenie Zhromaždenia delegátov o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné pre rozpor s právnymi predpismi alebo Stanovami. Ak súd návrhu nevyhovie, rozhodne súčasne o rozdelení likvidačného zostatku. Do uplynutia lehoty troch mesiacov alebo do právoplatnosti rozhodnutia súdu nesmie byť likvidačný zostatok rozdelený.

/5/ Pri likvidácii družstva sa primerane použijú ustanovenia §§ 70-75a Obchodného zákonníka.

SIEDMA ČASŤ – Spoločné ustanovenia

Čl. 65
Odvolanie člena proti rozhodnutiu Predstavenstva

/1/ V prípadoch uvedených v Stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu Predstavenstva písomne odvolať v lehote pätnástich dní od jeho doručenia na Zhromaždenie delegátov.

/2/ Odvolaniu podľa ods.1 môže vyhovieť Predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť. Ak Predstavenstvo odvolaniu samo nevyhovie, musí ho predložiť na rozhodnutie najbližšiemu rokovaniu Zhromaždenia delegátov, ak bolo podané najneskôr šesťdesiat dní pred jeho konaním.

/3/ Rozhodnutie Zhromaždenia delegátov o odvolaní podľa ods. 1 a 2 je konečné a musí byť členovi doručené.

Čl. 66
Sťažnosti, oznámenia a podnety

/1/ Sťažnosti, oznámenia a podnety vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva, v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

/2/ O podnetoch členov k rozhodnutiam o činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva, najneskôr do šesťdesiatich dní od ich podania. O ich vybavení informuje orgán družstva člena písomnou formou.

Čl. 67
Doručovanie

/1/ Ak sa v týchto Stanovách uvádza povinnosť doručiť písomnosť, chápe sa tým doručenie písomnosti podľa tohto článku Stanov.

/2/ Družstvo doručuje písomnosti svojim členom poštou alebo iným vhodným spôsobom, na adresu, ktorú člen družstvu uviedol. Písomnosti družstva spravidla obsahujú v záhlaví obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, označenie a číslo zápisu do registra a sú opatrené pečiatkou a podpisom Predsedu družstva.

/3/ Družstvo môže písomnosti doručovať aj elektronickými prostriedkami, ak o to člen požiada a oznámi adresu na zasielanie písomnosti elektronickými prostriedkami. Písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

/4/ Povinnosť družstva doručiť písomnosť je splnená:
a) Pri doručovaní písomnosti družstvom poverenou osobou, akonáhle člen jej prevzatie písomne potvrdí.
b) Pri doručovaní poštou, akonáhle pošta písomnosť doručí. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť družstvu vráti s tým, že člen prijatie písomnosti odmietol. V tomto prípade je písomnosť doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak si adresát poštovú zásielku nevyzdvihne, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak má člen, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má bydlisko, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku a túto skutočnosť družstvu oznámil, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi.
c) Pri doručovaní písomností elektronickými prostriedkami tretím dňom od jej odoslania.

Čl. 68
Počítanie času

/1/ Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

/2/ Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na jeho posledný deň.

/3/ Ak bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa má zato, že nová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.

/4/ Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.

/5/ Lehota na podanie je zachovaná, keď písomnosť bola posledný deň lehoty doručená adresátovi alebo keď bola podaná na pošte.

/6/ Predstavenstvo môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to člen požiada do pätnástich dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak člen vykonal v tej istej lehote zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť úkon vykonaný, uplynul jeden rok.

Čl. 69
Záverečné ustanovenia

/1/ Právne vzťahy členov družstva, ktoré nie sú upravené týmito Stanovami, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi.

/2/ Doteraz platné Stanovy sa zrušujú.

/3/ Tieto Stanovy boli prijaté Zhromaždením delegátov dňa 02.06.2016 s účinnosťou od 01.07.2016 a nahradili doteraz platné Stanovy, prijaté dňa 23.10.1992 s účinnosťou od 01.01.1993. Novelizované boli uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 03.02.1995, uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 29.04.1995, uznesením z mimoriadneho Zhromaždenia delegátov zo dňa 21.06.1995, uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 21.05.1998, uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 31.05.2001, uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 22.05.2003, uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.05.2004 a uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 09.06.2005,uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 29.05.2008, uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 04.06.2009, uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 11.06.2015.

/4/ Stanovy prijate na Zhromaždení delegátov dňa 02.06.2016 boli novelizované uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 07.06.2018 a uznesením zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 06.06.2019.

 

Ing. Marta Sadloňová v.r. Ing. Andrej Šperňák v.r.
predsedníčka Predstavenstva podpredseda Predstavenstva
Bytového družstva Humenné Bytového družstva Humenné

 

Vydané 01.07.2019