1. Otázka: Ako mám postupovať pri plánovanej rekonštrukcii bytu?

Odpoveď: Pred začatím stavebných úprav, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby (vymurovanie jadra, výmena okien s vymurovaním steny, odstránenie nosných priečok a pod.), je potrebné predložiť Bytovému družstvu Humenné ako správcovi bytového domu žiadosť o súhlas s vykonaním stavebných úprav spolu so statickým posudkom a tieto práce vykonávať v súlade s písomnými pokynmi, uvedenými v súhlasnom stanovisku. Pri stavebných úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie, ste povinný predložiť správcovi stavebné povolenie, vydané príslušným stavebným úradom. Tiež ste povinný pred začatím stavebných prác upovedomiť o tejto skutočnosti predsedu výboru samosprávy, resp. zástupcu vlastníkov bytov, ktorý súhlasné stanovisko Bytového družstva Humenné umiestni na obvyklé miesto – informačnú tabuľu, resp. dvere rekonštruovaného bytu. Ukončenie stavebných prác musí byť najneskôr do 30 dní od začatia stavebných úprav (stavebného povolenia). Po ukončení stavených prác je potrebné túto skutočnosť správcovi oznámiť, na základe čoho zamestnanec družstva vykoná kontrolu meračov a dodržania projektovej dokumentácie a pokynov uvedených v povolení správcu. Upozorňujeme na to, že ak sa stavebné úpravy v byte vykonajú bez súhlasu správcu, hrozí uloženie pokuty vo výške 332,- €.

     2. Otázka: Je možné fajčiť v spoločných priestoroch bytového domu?

Odpoveď: Fajčenie v spoločných priestoroch bytového domu je zakázané. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu musia rešpektovať určité pravidlá vzájomného spolužitia a užívania spoločného majetku. Základné práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome upravuje § 11 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný konať tak, aby nerušil a neohrozoval pri výkone vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv ostatných vlastníkov. Na dodržiavanie zákazu fajčenia v spoločných priestoroch bytového domu možno aplikovať aj § 127 Občianskeho zákonníka o právnej úprave susedských vzťahov. Základným princípom dobrého fungovania susedských vzťahov je vzájomné rešpektovanie sa jednotlivých vlastníkov pri výkone ich vlastníckych oprávnení. Každý vlastník sa pri výkone svojho vlastníckeho práva musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Cigaretový dym vzhľadom na jeho negatívne účinky na zdravie človeka možno považovať za imisiu, ktorá je spôsobilá vážne rušiť plnohodnotný život ostatných vlastníkov v bytovom dome. Ktorýkoľvek z dotknutých vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome sa môže žalobou obrátiť na súd, aby rušiteľovi uložil povinnosť zdržať sa takýchto neoprávnených zásahov do zákonom chránených práv vlastníkov.

     3. Otázka: Za akých podmienok môžem nainštalovať satelitnú anténu?

Odpoveď: Umiestnenie satelitnej antény je možné výhradne na vnútornej strane loggie, patriacej k bytu, nevyžaduje ohlásenie, ani stavebné povolenie, ak nezasahuje do spoločných častí domu. Na inštaláciu satelitnej antény s ukotvením do strešnej konštrukcie alebo obvodovej fasádnej steny bytového domu Bytové družstvo Humenné ako správca bytového domu nevydá súhlas, pretože hrozí poškodenie obvodových plášťov bytových domov alebo poškodenie strešnej krytiny a dochádza k výraznému ovplyvneniu architektonického vzhľadu bytového domu.

   4. Otázka: Plánujeme zaobstarať si do bytu klimatizačné zariadenie. Aké sú podmienky na jeho inštaláciu?

 Odpoveď: Je potrebné podať na Bytové družstvo Humenné písomnú žiadosť o súhlas s montážou klimatizačnej jednotky, ktorá musí obsahovať dokumentáciu, z ktorej bude zrejmé jej umiestnenie, riešenie elektroinštalácie a spôsob odvádzania kondenzátu. Súčasťou žiadosti musí byť súhlasné stanovisko užívateľov bytov, bezprostredne susediacich s Vašim bytom /vedľa, pod a nad bytom/. Montáž klimatizačných jednotiek musí vykonávať odborne spôsobilá osoba s oprávnením na túto činnosť. Bytová klimatizácia musí mať samostatný rozvod elektrickej energie s istením min. 16 A.  Rovnako ako pri satelitnej anténe, aj klimatizačná jednotka môže byť nainštalovaná výhradne na vnútornej strane loggie. Na inštaláciu klimatizačnej jednotky na fasádu bytového domu ako správca bytového domu nevydáme súhlas, pretože hrozí poškodenie obvodových plášťov bytových domov a tiež dochádza k zmene architektonického vzhľadu bytového domu.

    5. Otázka: Voči Bytovému družstvu Humenné podal bývalý člen družstva žalobu o vyplatenie vyrovnacieho podielu, táto kauza bola rozoberaná v tlači i v televízii. Aký je výsledok sporu?

 Odpoveď: Žalobca bol bývalým členom družstva, ktorému bol prevedený družstevný byt do jeho vlastníctva a ktorý pri prevode bytu nezaplatil nový členský vklad /jeho členský podiel mu bol prevedený do vlastníctva v hodnote prevedeného bytu/. Členstvo mu zaniklo vystúpením po prevode bytu do vlastníctva, teda v čase, keď už v družstve nemal zaplatený žiadny členský vklad. Prvoinštančný súd nakoniec žalobu zamietol z dôvodu, že vyrovnací podiel je podmienený existenciou zaplateného členského vkladu v čase zániku členstva, čo u žalobcu absentovalo. Krajský súd správnosť rozsudku prvoinštančného súdu potvrdil, vec je právoplatne skončená.

     6. Otázka: Ako postupovať pri zmene počtu osôb ?

Usmernenie k zohľadňovaniu počtu osôb v byte