R E K L A M A Č N Ý    P O R I A D O K
Bytového družstva Humenné,
so sídlom Laborecká 1896/58, 066 37 Humenné, IČO: 223051
zapísaného v Obchodnom registri OS Prešov v Odd: Dr , Vložka č.266/P

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bytové družstvo Humenné so sídlom Laborecká 1896/58, 066 01 Humenné, ako správca a dodávateľ služieb v zmysle §8 zák.č. 182/1993 Z.z. v znení noviel, vydáva s cieľom zabezpečenia jednotného, rýchleho a správneho postupu tento reklamačný poriadok, upravujúci právne vzťahy vzniknuté medzi správcom a spotrebiteľmi pri vybavovaní reklamácií správnosti a kvality služieb poskytovaných spotrebiteľom v oblasti správy bytových domov podľa ustanovení zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka ( zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení) a Zákona na ochranu spotrebiteľa (§ 18 zák. č. 250/2007 Z.z.) .

I
Vymedzenie pojmov

1/ Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa služby poskytované družstvom pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je v právnom vzťahu k správcovi najmä na základe zmluvy o výkone správy, nájomnej zmluvy, podnájomnej zmluvy, zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov a pod.

2/ Správcom sa rozumie družstvo uvedené v záhlaví, ktoré spotrebiteľovi poskytuje služby.

3/ Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania v zmysle zák.č. 250/2007 Z.z. v znení noviel.

II
Reklamácia

1/ Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa :
– na preverenie správnosti a kvality poskytovanej služby spotrebiteľovi
– na odstránenie nesprávnosti alebo chýb kvality služieb, poskytovaných v súvislosti so správou bytových
domov a bytov
– na preverenie správnosti ročného vyúčtovania spotrieb tepla, teplej a studenej vody v bytoch a v nebytových
priestorov
2/ Neoprávnenou reklamáciou sa rozumie reklamácia:
– ktorou spotrebiteľ reklamuje také vady kvality alebo správnosti služieb v oblasti správy bytových domov,
ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi spotrebiteľom a družstvom,
– v ktorej spotrebiteľ uvádza také skutočnosti, ktoré sa nezakladajú na pravde,
– ktorá sa preukáže ako nedôvodná,
– ktorá je podaná po uplynutí lehoty na podanie reklamácie.
3/ Za reklamáciu sa nepovažuje opravný prostriedok smerujúci proti rozhodnutiu orgánov družstva, podaný v zmysle stanov družstva z titulu členstva v družstve.
Reklamáciou taktiež nie je sťažnosť ani podanie, ktorými dáva spotrebiteľ podnety alebo návrhy na zlepšenie činnosti družstva.

III
Prijímanie a evidencia reklamácií

1/ Družstvo prijíma reklamácie v písomnej forme v mieste sídla, t.j. v podateľni na sekretariáte predsedu družstva v administratívnej budove družstva na Ul. Laborecká 1896/58 v Humennom osobne, alebo poštovou
zásielkou na adresu sídla družstva alebo elektronickou formou na mailovú adresu družstva.

2/ Pri uplatnení reklamácie je družstvo ako predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, v prípade elektronického podania potvrdí uplatnenie reklamácie elektronickou formou na mailovú adresu spotrebiteľa.

3/ Družstvo je povinné viesť evidenciu o reklamáciách a na požiadanie ju predložiť orgánu dozoru.

4/ Pokiaľ družstvo zistí, že reklamácia neobsahuje všetky potrebné údaje alebo je nejasná, písomne vyzve spotrebiteľa na doplnenie podania resp. vysvetlenie skutočností potrebných k vybavovaniu reklamácie.
Spotrebiteľ je povinný v lehote 15 dní doplniť reklamáciu alebo podať družstvu požadované vysvetlenie. Ak v tejto lehote spotrebiteľ reklamáciu nedoplní ani nepodá požadované vysvetlenie k podanej reklamácii, reklamácia sa bude považovať za neoprávnene podanú.

IV.
Lehota na podanie reklamácie

1/ Spotrebiteľ je oprávnený podať písomnú reklamáciu na akýkoľvek úkon v súvislosti so správou bytového fondu a uplatniť si právo na odstránenie nesprávností alebo chyby kvality služieb poskytovaných družstvom v súvislosti so správou bytového fondu, a to okamžite po ich zistení, pokiaľ všeobecne záväzným predpisom alebo osobitnými dojednaniami nie je stanovené inak.

2/ Reklamačné lehoty sú nasledovné:
– vo veciach ročného vyúčtovania tepla, teplej a studenej vody …………….   1 mesiac
– vo veciach technickej údržby……………………………………………………………. 2 roky
– vo veciach účtovných ……………………………………………………………………… 3 roky
– vo veciach investičnej činnosti …………………. do ukončenia záručnej doby (min.2 roky)

3/ Lehota na podanie reklamácie začína plynúť odo dňa doručenia reklamovaného úkonu, alebo prevzatia služby.

4/ Pokiaľ spotrebiteľ neuplatní reklamáciu v uvedenej lehote, zanikne mu právo na uplatnenie nároku na odstránenie nesprávnosti, resp. odstránenie chyby kvality poskytnutých služieb v súvislosti so správou bytového fondu. Právo spotrebiteľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

V.
Lehota na vybavenie reklamácie

1/ Správca je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ sa jedná o reklamáciu prác alebo výrobkov, dodaných dodávateľským spôsobom, správca je povinný uplatniť reklamáciu voči dodávateľskej firme bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od prevzatia reklamácie spotrebiteľa, spôsobom dohodnutým v uzatvorenej dodávateľskej zmluve. O tejto skutočnosti je správca povinný spotrebiteľa informovať.

2/ Do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. Ak ide o reklamáciu, ktorej vybavenie je náročné z technických, odborných alebo iných dôvodov, lehota sa predlžuje najviac o dva mesiace. O tejto skutočnosti musí byť spotrebiteľ písomne informovaný.

3/ V prípade neúplnej reklamácie alebo v prípade potreby poskytnutia doplňujúcej informácie k podanej reklamácii 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom doručenia doplnenia reklamácie družstvu alebo doručenia požadovaných doplňujúcich informácií k podanej reklamácii.

4/ Správca je povinný v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie spotrebiteľa písomne oboznámiť o spôsobe vybavenia reklamácie.

5/ Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo ak sa domnieva, že správca porušil jeho
práva, má právo obrátiť sa na správcu so žiadosťou o nápravu.

6/ Ak správca na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania,
spotrebiteľ má právo má na základe § 3 ods. 6) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na základe § 11 zákona č. 391/2018 Z. z.
o alternatívnom riešení sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

7/ Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov, uvedený v §3 ods.2 zák.č.
391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname
podľa § 5 ods.2 zák.č. 391/2015 Z.z.

8/ Kontakty na subjekty alternatívneho riešenia sporov ku dňu 26.04.2018 :
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava, email: ars@urso.gov.sk,
• Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24; email: e-podatelna@teleoff.gov.sk
• Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk,
• Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad; email: info@sospotrebitelov.sk,
• OMBUDSPOT , združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad; email: helena.mezenska@ombudspot.sk“.

(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

VI.
Záverečné ustanovenia

1/ Tento Reklamačný poriadok je sprístupnený pre spotrebiteľov na prízemí v sídle Bytového družstva Humenné na ul. Laboreckej 1896/58 v Humennom a na webovej stránke www.bdhumenne.sk

2/ Tento Reklamačný poriadok bol schválený predstavenstvom družstva dňa 06.05.2010, s účinnosťou od 06.05.2010, novelizovaný uznesením P-BD č. IV/2018/40 zo dňa 26.04.2018