Cenník poplatkov

Cenník poplatkov za úkony súvisiace s členstvom v Bytovom družstve Humenné a s výkonom správy bytov a nebytových priestorov, nezahrnuté v poplatku za správu, v mesačnom predpise úhrad alebo v nájomnej zmluve platný od 3.12.2016, v znení neskorších úprav platných k 29.05.2018, 01.03.2019