Predmet činnosti družstva
/1/ Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
/2/ Upratovacie práce
/3/ Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
/4/ Prípravné práce k realizácii stavby
/5/ Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
/6/ Vodoinštalatérske a kúrenárske práce
/7/ Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
/8/ Pracovník na opravy zdvíhacích zariadení
/9/ Elektroinštalácie
/10/ Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
/11/ Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
/12/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
/13/ Vedenie účtovníctva
/14/ Administratívne služby
/15/ Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
/16/ Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu:
– OU oprava a údržba
– R rekonštrukcia
– M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
V rozsahu : technické zariadenia zdvíhacie skupina A : c výťahy
/17/ Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach.
/18/ Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
/19/ Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

 Bytové družstvo Humenné výpis z Obchodného registra
Ponukový list BD Humenné