Predmet činnosti bytového družstva Humenné

Predmet činnosti bytového družstva Humenné

/1/ Prenájom bytových a nebytových priestorov
/2/ Upratovacie práce
/3/ Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
/4/ Vykonávanie inžinierskych stavieb
/5/ Staviteľ – vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
/6/ Vodoinštalatérske a kúrenárske práce
/7/ Montáž a opravy plynových spotrebičov s výkonom do 50 kW typu MORA a opravy domových plynovodov, okrem zváracích prác v zmysle STN 38 6441 na zemný plyn

/8/ Maliarske a natieračské práce
/9/ Pracovník na opravy zdvíhacích zariadení
/10/ Elektroinštalácie
/11/ Správa a údržba bytového fondu
/12/ Sprostredkovateľská činnosť súvisiaca so správou a údržbou bytového fondu
/13/ Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
/14/ S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy

 Bytové družstvo Humenné výpis z Obchodného registra
      Ponukový list BD Humenné