O nás

BD Humenné spravuje v súčasnosti bytové domy s bytmi a nebytovými priestormi v počte 3559 a tejto činnosti sa venujeme od roku 1959.

Dlhoročné skúsenosti nás predurčujú stať sa aj Vašim partnerom v oblasti správy bytov a nebytových priestorov a dávajú záruku kvality, znalostí a zručností v tejto oblasti.

BD fotogaléria

[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_dsc00150.jpg]13041
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_dsc00321.jpg]9731
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_kabina-automaticke-dvere.jpg]8401
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_slider01.jpg]7123
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka108.jpg]6530
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka12.jpg]6280
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka21.jpg]5830
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka24.jpg]5350
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka25.jpg]5180
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka27.jpg]4790
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka31.jpg]4540
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka36.jpg]4490
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka4.jpg]4570
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka41.jpg]4270
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka45.jpg]4200
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka50.jpg]4060
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka56.jpg]3941
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka62.jpg]4040
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka64.jpg]3930
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka66.jpg]3880
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka7.jpg]3800
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka71.jpg]3810
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka75.jpg]3520
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka79.jpg]3400
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka82.jpg]3500
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka85.jpg]3270
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka88.jpg]3200
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka9.jpg]3150
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka92.jpg]3100
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka94.jpg]2950
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka96.jpg]2770
[img src=http://www.bdhumenne.sk/wpbd/wp-content/flagallery/bd-2/thumbs/thumbs_snimka98.jpg]2970

: Kontakty a telefónne čísla

Prevádzkový čas Kontakt

Dispečing Pondelok – Piatok od 6:30 – 15:30

 

Tel: 057 / 772 30 11

         057 / 772 30 12

Havarijná služba Pondelok – Piatok od 15:30 – 22:00
Sobota, Nedeľa, Sviatky od 6:30 – 22:00
Tel: 0905 449 987
Sekretariát Tel: 057 / 772 30 13
Fax: 057 / 772 14 74
Email BD sadlonova@nextra.sk
spravcoviabdhe@nextra.sk
bdhe@nextra.sk

Ponúkame komplexné služby pod jednou strechou, pričom prioritou je kvalita poskytovaných služieb a nielen ich rozsah. Vlastníci bytov a NP sú našimi partnermi a rozhodujú o spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a my sa snažíme zabezpečiť, poradiť a pomôcť pri výbere kvalitných služieb za optimálnu cenu.
Vykonávame nielen bežné činnosti súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov, ale aj činnosti pri modernizácii, komlexnej obnove, zateplení bytových priestorov a NP (nebytových priestorov), meraní a regulácii, starostlivosť o rozvody ÚK, TÚV a SV, elektroinštalácie a iné.
Sprostredkúvame aj služby dodávateľským spôsobom od firiem, s ktorými máme dlhodobé a dobré skúsenosti.
Dlhoročné skúsenosti sú spojené s poznatkami, ktoré sú stále obnovované, zamestnanci sú neustále preškoľovaní, aby sme dokázali zabezpečovať kvalitné služby zosúladené s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Medzi naše štandardné služby patrí
• zabezpečenie dodávky pitnej vody, tepla a TÚV
• zabezpečenie dodávky el. energie ( zmluvné ceny pre veľkoodberateľov)
• deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, upratovanie ( zmluvný dodávateľ)
• zimná údržba domu
• revízie a údržba elektrických rozvodov, plynových rozvodov a zariadení, bleskozvodov a ostatné odborné skúšky v zmysle všeobecných záväzných predpisov
• odstraňovanie nedostatkov zistených pri revíziách
• vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok, udržiavanie hasiacich prístrojov a požiarnych zariadení vrátane revízií
• zabezpečenie bežných plánovaných a neplánovaných či havarijných opráv
• zabezpečenie rekonštrukcií a modernizácii bytových domov napr.stavebné činnosti, rekonštrukcie rozvodov ÚK,TÚV, SV, kompletná výmena výťahu,montáž a údržba audio systémov na vstupy do objektov pomocou vlastných zamestnancov, alebo kvalitných dodávateľských firiem s dlhoročnými skúsenosťami
• odstraňovanie a likvidácia azbestových materiálov
• vykonávanie ročných resp. kontrolných odpočtov energií tepla, TÚV SV v bytoch
• mesačné kontrolné odpočty a vyhodnotenie vývoja spotrieb fakturačných meračov (teplo, voda) v bytovom dome
• zabezpečenie preskúšania určených meradiel na metrológii
• sledovanie a dodržiavanie legislatívnych podmienok zo strany dodávateľov energií

Administratívne, ekonomické a energetické činnosti

• zmluvné zabezpečenie dodávok a služieb spojených s udržiavaním bytov a nebytových priestorov
• evidencia príjmov a výdavkov bytového domu
• vedenie evidencie vlastníkov bytov, sledovanie úhrad, preplatkov, nedoplatkov a vymáhanie nedoplatkov
• výpočet a návrh mesačného predpisu za užívanie bytu
• vyúčtovanie za poskytnuté plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v súlade s platnou legislatívou
• kontrola správnosti plnenia zmlúv, reklamačné konania
• vedenie účtu domu v banke
• účtovníctvo, výkazníctvo a štatistika v rozsahu zaručujúcom prehľad o výkone činností súvisiacichso správou bytového domu

Stredisko údržby
• Vodoinštalatérske a kúrenárske práce
• Elektroinštalačné práce a drobné opravy el. v bytoch
• Prevádzka a údržba výťahov vlastnými kapacitami
• Dodávka a montáž bytových vodomerov a PRVN aj s možnosťou diaľkového prenosu údajov (vrátane odčítania a vyúčtovania)
• Zváračské práce
• Maliarske a natieračské práce
• Havarijná služba do22:00 hod. aj cez víkendy a sviatky

Iné služby
• Poistenie bytových domov
• Vedenie čerpania FO po vchodoch
• Poradenstvo pri úspore energií
• Meranie únikov tepla termokamerou
• Právna pomoc – vymáhanie pohľadávok v zmysle platnej legislatívy, tak aby došlo k vyrovnaniu dlhu v čo najkratšom čase
• Komplexné vybavenie úveru a vedenie administratívy súvisiacej s úverovým účtom

Ochrana osobných údajov
• V súvislosti s výkonom správy pracujeme s veľkým množstvom osobných údajov našich klientov. Nakladanie s týmito údajmi si vyžaduje špeciálny režim, ktorý upravuje legislatíva.
• Osobité nároky si vyžadujú informačné systémy, v ktorých tieto údaje figurujú. Preto sú naši pracovníci špeciálne vyškolení aj v tejto oblasti a spracovanie údajov sa riadi Bezpečnostným projektom a internými Bezpečnostnými smernicami.
Dbáme na vysokú bezpečnosť, preto sa môžete spoľahnúť, že pre ochranu osobných údajov, ktoré ste nám zverili, robíme maximum.