Ponúkame komplexné služby pod jednou strechou, pričom prioritou je kvalita poskytovaných služieb a nielen ich rozsah. Vlastníci bytov a NP sú našimi partnermi a rozhodujú o spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a my sa snažíme zabezpečiť, poradiť a pomôcť pri výbere kvalitných služieb za optimálnu cenu.
Vykonávame nielen bežné činnosti súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov, ale aj činnosti pri modernizácii, zateplení, meraní a regulácii, starostlivosť o rozvody ÚK, TÚV a SV, elektroinštalácie a iné.
Sprostredkúvame aj služby dodávateľským spôsobom od firiem, s ktorými máme dlhodobé a dobré skúsenosti.
Dlhoročné skúsenosti sú spojené s poznatkami, ktoré sú stále obnovované, zamestnanci sú neustále preškoľovaní, aby sme dokázali zabezpečovať kvalitné služby zosúladené s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Medzi naše štandardné služby patrí
• zabezpečenie dodávky pitnej vody, tepla a TÚV
• zabezpečenie dodávky el. energie ( zmluvné ceny pre veľkoodberateľov)
• deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, upratovanie ( zmluvný dodávateľ)
• revízie a údržba elektrických rozvodov, plynových rozvodov a zariadení, bleskozvodov a ostatné odborné skúšky v zmysle všeobecných záväzných predpisov
• odstraňovanie nedostatkov zistených pri revíziách
• vykonávanie preventívnych požiarnych prehliadok, udržiavanie hasiacich prístrojov a požiarnych zariadení vrátane revízií
• zabezpečenie bežných plánovaných a neplánovaných či havarijných opráv
• zabezpečenie rekonštrukcií a modernizácii bytových domov napr.stavebné činnosti, rekonštrukcie rozvodov ÚK,TÚV, SV, kompletná výmena výťahu,montáž a údržba audio systémov na vstupy do objektov pomocou vlastných zamestnancov, alebo kvalitných dodávateľských firiem s dlhoročnými skúsenosťami
• odstraňovanie a likvidácia azbestových materiálov
• vykonávanie ročných resp. kontrolných odpočtov energií tepla, TÚV SV v bytoch
• mesačné kontrolné odpočty a vyhodnotenie vývoja spotrieb fakturačných meračov (teplo, voda) v bytovom dome
• zabezpečenie preskúšania určených meradiel na metrológii
• sledovanie a dodržiavanie legislatívnych podmienok zo strany dodávateľov energií

Administratívne, ekonomické a energetické činnosti

• zmluvné zabezpečenie dodávok a služieb spojených s udržiavaním bytov a nebytových priestorov
• evidencia príjmov a výdavkov bytového domu
• vedenie evidencie vlastníkov bytov, sledovanie úhrad, preplatkov, nedoplatkov a vymáhanie nedoplatkov
• výpočet a návrh mesačného predpisu za užívanie bytu
• vyúčtovanie za poskytnuté plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v súlade s platnou legislatívou
• kontrola správnosti plnenia zmlúv, reklamačné konania
• vedenie účtu domu v banke
• účtovníctvo, výkazníctvo a štatistika v rozsahu zaručujúcom prehľad o výkone činností súvisiacichso správou bytového domu

Stredisko údržby
• Vodoinštalatérske a kúrenárske práce
• Elektroinštalačné práce a drobné opravy el. v bytoch
• Prevádzka a údržba výťahov vlastnými kapacitami
• Dodávka a montáž bytových vodomerov a PRVN aj s možnosťou diaľkového prenosu údajov (vrátane odčítania a vyúčtovania)
• Havarijná služba do22:00 hod. aj cez víkendy a sviatky

Iné služby
• Poistenie bytových domov
• Vedenie čerpania FO po vchodoch
• Poradenstvo pri úspore energií
• Meranie únikov tepla termokamerou
• Právna pomoc – vymáhanie pohľadávok v zmysle platnej legislatívy, tak aby došlo k vyrovnaniu dlhu v čo najkratšom čase
• Komplexné vybavenie úveru a vedenie administratívy súvisiacej s úverovým účtom

Ochrana osobných údajov
• V súvislosti s výkonom správy pracujeme s veľkým množstvom osobných údajov našich klientov. Nakladanie s týmito údajmi si vyžaduje špeciálny režim, ktorý upravuje legislatíva.
• Osobité nároky si vyžadujú informačné systémy, v ktorých tieto údaje figurujú. Preto sú naši pracovníci špeciálne vyškolení aj v tejto oblasti a spracovanie údajov sa riadi Bezpečnostným projektom a internými Bezpečnostnými smernicami.
Dbáme na vysokú bezpečnosť, preto sa môžete spoľahnúť, že pre ochranu osobných údajov, ktoré ste nám zverili, robíme maximum.